Jul 10, 2019

Vedtægter marts 2009

Vedtægter for Dollerup Beboerforening. Som ændret ved beslutning på generalforsamlingen den 25. marts 2009.

§1: Dollerup Beboerforening har til formål ved møder og sammenkomster at fremme fællesskabet mellem beboerne i Dollerup og varetage deres interesser. Til dette formål har foreningen ansvaret for drift af forsamlingshuset Ravnsbjerghus. Foreningen udgiver Dollerup Tidende, der omdeles til alle husstande i lokalområdet samt øvrige medlemmer.
§2: Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, husstande og sammenslutninger hjemmehørende på egnen.
§3: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent for enkeltpersoner, husstande og sammenslutninger. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af suppleant. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem har én stemme. Husstandsmedlemmer har dog én stemme for hver person i husstanden over 18 år.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutning om ændring af vedtægterne kræver dog, at ændringsforslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, og at ændringsforslaget mindst 14 dage før generalforsamlingen har været udsendt til samtlige medlemmer.
§4: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det, eller såfremt der fra en kreds af medlemmer, som repræsenterer mindst 25% af de stemmeberettigede, fremkommer skriftlig anmodning herom. Indkaldelse sker som til en ordinær generalforsamling.
§5: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Medlemmer til bestyrelsen vælges for en periode på 2 år ved almindelig stemmeflerhed. I lige år afgår 2 medlemmer, i ulige år 3 medlemmer.
Hvert år vælges én suppleant for en periode på 2 år ved almindelig stemmeflerhed.
Genvalg til bestyrelse og suppleantpost kan finde sted.
Den suppleant, som har været valgt til posten i længst tid, indtræder i bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem får varigt forfald. Vedkommende fungerer herefter i samme periode som det fratrådte bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen samt efter
ændringer i bestyrelsens sammensætning , vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det hensigtsmæssigt, dog mindst 2 gange årligt. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes, hvis mindst 3 medlemmer begærer det. Suppleanter deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens møder udfærdiges referater, der godkendes af mødedeltagerne. §6: Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen i overensstemmelse med dens formål.
Bestyrelsen fastsætter takster for udleje af forsamlingshuset.
Foreningen tegnes af formanden – eller i dennes forfald næstformanden – i forening med kassereren.
§7: Foreningens midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendige til den daglige drift, skal indsættes på en konto i bank eller sparekasse.
For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet hverken bestyrelsen eller foreningens øvrige medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser.
§8: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres før den ordinære generalforsamling af en sagkyndig revisor.
§9: Til ophævelse af foreningens virksomhed kræves det, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
I tilfælde af foreningens opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af foreningens formue til almennyttige og kulturelle formål inden for Viborg Kommune.