VEDTÆGTER FOR DOLLERUP LOKALHISTORISKE FORENING

§1 Foreningens navn er DOLLERUP LOKALHISTORISKE FORENING.
Foreningens hjemsted er Dollerup sogn og værneting er Viborg Kommune.
§2 FORMÅL
Foreningens formål er at øge interessen for egnens historie gennem for eksempel
- at udgive bøger.
- at drive forlagsvirksomhed.
- at arrangere møder med historisk indhold.
- at drive opsøgende / oplysende virksomhed.
- at samarbejde med andre institutioner og organisationer om historiske emner.
- at indsamle materiale med historisk indhold og opbevare det med henblik på at give eftertiden forståel-se for det forgangne og
- at deltage aktivt i, hvad der sker i det omgivne samfund.
§3 FORENINGENS HÆFTELSE
For foreningens forpligtigelser hæfter kun foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens eventuelle gæld. Ved opløsning anvendes eventuel formue i henhold til §9.
§4 LEDELSE
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Foreningens ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.
Valgperioden er 2 år. På valg er 2 i lige år, 3 i ulige år. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse suppleanter har en valgperiode på 1 år. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, fortsætter suppleanten hele valgperioden.
Bestyrelsen vælger formand, næstformand og kasserer af sin midte.
Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.
§5 GENERALFORSAMLING OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Foreningen ordinære generalforsamling afholdes i januar kvartal.
Indkaldelse skal ske seneste´3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag og pr. brev.
Bestyrelsen eller en femtedel af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med en uges varsel og med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af årets kontingent.
5. Indkomne forslag.
Dollerup Lokalhistoriske Forening / FORLAGET RAVNSBJERG
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Skriftlige forslag til den ordinære generalforsamling kan stilles af ethvert medlem og skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
§6 REGNSKAB OG REVISION
Regnskabsåret er kalenderåret.
Årsregnskabet og budget for det følgende år forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.
§7 MEDLEMMER OG KONTINGENT
Medlem er foreningen er enhver, der betaler det fastsatte kontingent.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
§8 VEDTÆGTSÆNDRINGER
På generalforsamlingen kan vedtægtsændringer foretages og kræver 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede.
Forslag til ændring af vedtægter skal fremgå af udsendte indkaldelse til generalforsamling.
§9 Opløsning af foreningenkan foretages, når den vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer ved 2 på hinanden afholdte generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum. Ved opløsning af foreningen overdrages foreningens arkivalier og andet historisk materiale til Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune på Viborg Stiftsmuseum, hvis ikke andet er aftalt med giveren.
Foreningens formue og øvrige aktiviteter overgår til almene formål i Dollerup.
Generalforsamlingen godkender hvem øvrige aktiver overdrages til.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i Forsamlingshuset Ravnsbjerghus i Dollerup, den 5/10 2005.

Maja Handskemager / Dirigent. Aase Tonnesen / Referent