Jul 28, 2019

Referat april 2019

Bestyrelsesmøde d.15. april 2019 kl 1915

Deltagere: Aase Tonnesen, Karl Emil Godiksen, Kjeld Flammild, og Sidsel Autrup. Suppleanter Vibeke Rask Grøn og Karen Jensen. Afbud fra Bent Melvej

Bent havde sendt en SMS til KF med en besked om at han det næste stykke tid ikke kunne afse tid til bestyrelsen. Vi aftalte at vi ikke tager en suppleant ind, da det pt. ser ud til at han vender tilbage. KF tager en snak med Bent. De 2 suppleanter deltager alligevel i bestyrelsesmøderne.

Pkt. 1         Bestyrelsen konstituering, formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Formand Kjeld Flammild, næstformand og sekretær Sidsel Autrup, kasserer Aase Tonnesen.

Pkt. 2         Gennemgang af generalforsamling, herunder a.               gennemgang af referat, herunder udsendelse til medlemmer m.v.

Referat gennemgås. Med reference til pkt. 10 i referetat aftales det, at der laves en miniudgave af DT som indeholder referat af generalforsamling, den nye bestyrelses konstituering, oplysninger om ”børneudvalget” samt datoer for kommende arrangementer. I udgaven kan der efterlyses en ny redaktør af bladet. VRG vil gerne sætte bladet op. KF står for trykning.

  1.                Nedsættelse af arbejdsgruppe ”Forsamlingshus”

Det aftales, at KF ”har den” i forhold til at udarbejde kommissorium. Det aftales, at det færdige kommissorium skal godkendes af bestyrelsen. KF inddrager øvrige gruppedeltagere, der pt. udgøres af Bjarne Christensen og Bent Melvej. Der søges flere medlemmer til gruppen og muligheden for juridisk bistand afdækkes.   

  c.               Nedsættelse af arbejdsgruppe ”legeplads”.

SA er repræsentant for bestyrelsen og foreslår, at arbejdsgruppen forankres i               ”Børneudvalget”. Dette er der enighed om.

Pkt. 3         Næste arrangementer:

-        Fællesspisning en aften i maj. Forskellige datoer afsættes og Aase tager kontakt til mulige kokke hvorefter endelig dato fastsættes.

-        Der planlægges en udstilling i maj. KE har kontakt til en fotograf fra Lysgaard. KE vil satse på det bliver d. 12. maj. Endelig dato meldes ud senere.

-        Sct. Hans søndag d. 23. juni. Folk medtager egen mad til grillen. Grillen tændes kl. 18.00. Bål kl.20.00. Der kommer forskellige bud på mulige båltalere. KF står for at indgå en aftale. 

-        Sommerfest/brunch d. 24. august. Program drøftes, men vedtages ikke endeligt. Der er forslag om gåtur – badning – leg og kagekonkurrence.

Det aftales, at lege for børn og barnlige sjæle tilrettelægges af ”børneudvalget”.

-        Sæbekasseløb – succesen gentages d.21. september.

Pkt. 4         Forårsrengøring forsamlingshus

Rengøring af forsamlingshuset d. 27. april. Tilmelding er påkrævet af hensyn til forplejning. KF rundsender en mail.

Pkt. 5         Trine, der står for udlejning af forsamlingshuset vil gerne have, at vi forholder os til nedenstående:

”Jeg kan til info til bestyrelsen sige, at jeg 4-5 gange i 2018 blev spurgt om leje til "ungdomsfester", og hver gang har jeg blankt afvist. Også selvom den unge mand eller kvinde lovede der ville være voksne til stede. Jeg vil blot sikre mig, at det stadig er bestyrelsens holdning? Og også et spørgsmål til bestyrelsen, hvad er ungdomsfester? Er det under 18? under 25? under 30?”

Trines henvendelse drøftes. Der er enighed om, at vi fastholder, at huset ikke udlejes til ungdomsfester. Der er ligeledes enighed om, at det er vanskeligt at fastsætte en nedre aldersgrænse og at det er op til en konkret vurdering alt efter, hvad det er for en ”slags” fest. Fx vil vi afvise gymnasiefester, studenterfester og 18/20 års fødselsdage. Men ikke en studenterfest eller et svendegilde, hvor det er forældrene, der er vært for arrangementet og ej heller et bryllup såfremt de unge er under 30 år eller 25 år. Der er også enighed om, at de helt unge kan holde fest fx en 6. 7. eller en 8. kl. da man må gå ud fra, at dette er under voksenstyring, hvilket selvfølgelig er en forudsætning.  KF giver Trine besked.

 

Pkt. 6         Hjertestarter ”Landsindsamling hjerteforeningen”                   Pt. 12 deltagere

Arrangementet løber af stablen d. 28. april. Vi inviterer til fælles morgenmad i forsamlingshuset kl.9.00 inden folk går ud på deres ruter. KF er gruppefører og vil afhente indsamlingsbøsser dagen før. På opfordring fra SA vil KF rundsende en mail, hvori det præciseres, at der er tale om en indsamling til hjerteforeningen og ikke til en indsamling til en hjertestarter i Dollerup, hvilket nogen har fået en forståelse af. Hvis vi stiller med 15 indsamlere får vi en gratis hjertestarter. Der er pt. 13, der har meldt sig.

 

Pkt. 7         Trafikforhold på Stanghedevej  Hvad kan vi gøre?        

                  Trafikken er både rigelig, tung og hurtigt kørende på Stanghedevej. KF foreslår, at han udarbejder skrivelse og sender til rette myndighed (tekniske forvaltning og politi) med henblik på at afdække muligheden for en hastighedsbegrænsning på Stanghedevej. Forslaget imødekommes og det aftales, at skrivelsen rundsendes til godkendelse i bestyrelsen inden videreformidling.  

 

Pkt. 8         Indbrud i forsamlingshus

Punktet drøftes. Der er enighed om, at det formentligt ikke vil hjælpe at sætte yderlig indbrudssikring op. Dog kan en hængelås på lagerrummet overvejes således der ikke er adgang for alle og enhver til at undersøge, hvad der er i rummet. Alternativt et pengeskab, hvori sprut kan opbevares.  

 

Pkt. 9         Besøg af ekspert i indbrudssikring

Tilbuddet gælder private husstande og består i, at en tidligere politibetjent kommer ud og fortæller om tips og tricks til, hvordan boliger sikres mod indbrud. Der er aktuelt ikke interesse for et arrangement af den slags.

Pkt. 10        Lokalt talerør

Viborg kommunes landdistrikt udvalg opfordrer til, at lokalområderne etablerer et formelt ”talerør” for området vedr. områdets generelle forhold og udvikling. Dollerup kan med afsæt i indbyggerantal modtage 2500 kr. om året, men det fremgår ikke klart, hvilke betingelser, der er herfor.

Det aftales, at pkt. udsættes til næste møde og at KF inden da afdækker nærmere, hvad projektet går ud på.

 

Pkt. 11        ”Byforskønnelse”

Der er ansøgningsfrist til puljen af midler til byforskønnelse d. 30. april. Det aftales, at KF sender en ansøgning til indkøb af bord/bænkesæt til ”krydset”, hvor der er ønske om forskønnelse af pladsen, hvor Revas’ genbrugsbobler er placeret. Med den nye affaldssortering for alle husstande er boblerne ikke længere relevante. KF kontakter Revas med henblik på at få boblerne fjernet.

 

Pkt 12 evt.

-        Aase: der er indkommet et spørgsmål på, hvorfor Dollerup beboerforening ikke er medlem af kulturelt samråd. Der er i bestyrelsen enighed om, at vi som beboerforening ikke er en kulturel forening, hvorfor det ikke giver mening at søge medlemskab i samrådet.

-        Vibeke: Badebroen skal snart op. Den er defekt/rådne brædder i den ene ende og Skoven meddelte sidste år, at vi ikke skal forvente at de står for renoveringen. Det er ikke nemt helt at finde ud af om det er Skoven eller Viborg Kommune, der har ansvaret for badebroen, men sikkert er det, at det ikke kun er beboere i Dollerup, der benytter sig af den!  Det er Viborg Kommune, der har broen i vinteropbevaring. Det aftales, at VRG ringer efter den og undersøger muligheden for at vi evt. får materialer stillet til rådighed og selv står for reparation.

-        KE orienterer om, at den nye (brugte) opvaskemaskine i forsamlingshuset efter alt at bedømme lever op til forventningerne. KF vil udarbejde ny instruks der kan hænges op i køkkenet.

-        Indkøb af nye øl/drikkeglas (der er nemmere at tørre af) Åse tager gerne en tur i IKEA og undersøger sortimentet.

-        En henvendelse fra Finn Christensen (Røverdal)vedr. tilbud om foredrag drøftes. Der er lavet aftale med FC om, at vi vender tilbage og finder en dato i efteråret. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 1. juli kl.19.15 hos Karl Emil

 

Ref. Sidsel Autrup