Jul 28, 2019

Referat juli 2019

Bestyrelsesmøde den 1. juli 2019 hos Karl Emil kl. 19.15

Aase, Karl Emil, Kjeld og Sidsel.

Afbud fra Bent Melvej og Karen Jensen.

Dagsorden

Pkt. 1 Gennemgang af referat

Referat fra d.15. april gennemgås. Det aftales, at referater fremover lægges på hjemmesiden, når mødets deltagere har godkendt det. SA sørger herfor.

Aase har været i Banken – det skal meddeles, at Kjeld er ny formand. Kjeld kontakter selv banken.  - Forslag om kalender for udlejning af forsamlingshuset på hjemmesiden. KF taler med Trine herom.

Pkt. 2 Arbejdsfordeling i bestyrelsen

KF tager over på at udarbejde nyhedsbreve som erstatning for DT indeholdende aktuelle oplysninger, arrangementskalender mv. Det aftales, at nyhedsbreve lægges på hjemmesiden og at der sendes info ud på maillisten med link til nyhedsbreve.

Vi har et hængeparti i forhold til hvem, der siger velkommen til nye beboere i byen? KF har noget materiale liggende og udarbejder en velkomstfolder. Aase har et par bud på folk vi kan spørge – Aase sørger herfor og der samles op næste gang.

Der skal males træværk udendørs og indendørs ved forsamlingshuset. Udendørsmaling udsættes til foråret sammen med rengøringen, da huset er lejet ud alle de kommende weekender. KE tager ansvaret for indendørsmaling. 

Der ses træorm flere steder – KE giver det petroleum.

 Pkt. 3 Orientering om badebro

KF har kontaktet Sten Bonne i Skov- og Naturstyrelsen, da den nye badebro er fejl konstrueret. SB svarer, at stigen vil blive flyttet om på siden af broen ligesom ved den gamle bro, hvilket løser problemet. Næste år vil vi prøve at være ude lidt tidligere i forhold til at få broen op. 

Pkt. 4 ”Byforskønnelse” - Korsvejskrydset.

Landskabsarkitekt Anna Gerd Ellerbæk  har lavet et bud på pladsen ved busskuret. Det aftales, at vi arbejder videre hermed og at KF inddrager Skov- og Naturstyrelsen i forhold til muligheder.

Det aftales, at vi prøver at flytte et bord og bænkesæt ned i krydset og ser hvordan det kommer til at fungere.

 - Ny ”boble” til pap?

Der er muligvis udsigt til, at vi får en ny boble til pap, da andre mindre bysamfund har fået det. Vi ønsker ikke, at den skal stå i korsvejskrydset og vil foreslå en af byens andre p-pladser (fx gemt væk i hjørnet af den store p-plads ved ishuset eller overfor møllen) KF kontakter REVAS.

Pkt. 5 Planlæggelse af fremtidige arrangementer. - Sommerbrunch d. 24. august. Vi mødes til morgenbad kl.9.00, herefter morgenkaffe og sang i forsamlingshuset kl.10.00, hvorefter der vil være fælles gåtur hvor der samles ind til Dollerup snapsen. Herefter er der aktiviteter og bål i haven med kaffe og kage. Børneudvalget bidrager til aktiviteter.

Kjeld og Sidsel er begge forhindret i at deltage d.24. august.

- Sæbekasseløb d. 21. september. Der skal nedsættes et arrangement udvalg til detailplanlægning. Kjeld spørger igen i år Svend Hedegaard, Karsten Joensen og Bent Melvej.

-andet:

Nisseridt arrangeres til søndag d. 22. december. SA er tovholder.

Evt. Juletræsfest og græskarfest – SA tager det med til børneudvalget.

Pkt. 6 Status forsamlingshus (udlejning, reparationer, hjertestarter m.v.) -     Indkøb af glas m.v. forsamlingshus. Aase skulle have været i Ikea, men besøgt i stedet Allan og Laila, der serverede vand af et dejligt glas i en god størrelse og nemt at tørre af. Det aftales, at Aase undersøger om glasset stadig fås i Ikea og køber herefter 70-100 stk.

-        Der er ikke stemning for indkøb af frokosttallerkener, da der ikke nok skabsplads.

-        Ny opvaskemaskine – fungerer fint.

-        Hjertestarter er efter en succesfuld indsamling til Hjerteforeningen nu opsat ved forsamlingshuset. Den er registreret  ved App’en ”hjerteløber”. De 15 der var med til at samle ind tilbydes et gratis kursus i brug af hjertestarteren.  Vi undersøger muligheden for et offentligt kursus for beboere i Dollerup. KF har kontakten til hjertestarterinstruktøren.

-        Reparationer i forsamlingshuset: gelænder på bagtrappen skal udskiftes – det står KF og KE for. Det er aftalt med Karsten Joensen, at han skifter rør ved vandinstallationen.

-        For at undgå tyveri prøver vi at aflåse det store rum med lagervarer.

-        Vinduet der var indbrud via sidste gang skrues fast  - det står KF og KE for.

Pkt. 7 Kunstudvalg Ny tovholder?

KE har kørt det sammen med Vibeke. Mulige emner til at afløse Vibeke og bl.a. stå for at udarbejde pressemeddelelser drøftes.  KE er fortsat tovholder.

Pkt. 8 Trafikforhold i byen

Bestyrelsen har sendt et forsalg til Viborg Kommune i forhold til trafikregulerende foranstaltninger. Der har aktuelt været en ulykke i krydset, hvor en cykellist er blevet påkørt. I kølvandet heraf er der flere lokale kræfter, der vil gå i aktion for at få fartbøller til livs. Der er i bestyrelsen enighed om, at videre initiativ bør komme i regi af beboerforeningen. KF tager kontakt til de borgere, der på FB har ytret ønske om at være med i en arbejdsgruppe.

KF har i dag forsøgt kontakt til en Dorthe Skott Hansen i Viborg Kommune, i forhold til at få de ledninger lagt ud som tæller hvor meget trafik der er. Det lykkedes ikke at få kontakt til DSK. KF prøver igen.

KF arbejder ligeledes på et udkast i forhold til Stanghedevej.

En journalist fra Folkebladet har kontaktet KF da rygtet går, at vi i Dollerup ikke bliver hørt, når vi råber op om trafikale udfordringer.  

Idéen om at kontakte politiet i forhold til at opsætte en fotovogn drøftes.

Pkt. 9 Status arbejdsgruppe ”legeplads”

SA oplyser, at børneudvalget har bevæget sig lidt væk fra tanken om en egentlig legeplads og i stedet vil gå videre med en idé om bålhytte, shelters mv. børneudvalget mødes igen efter sommerferien.

Pkt. 10 Lokalt talerør (flyttes til næste møde)

  1. Aase orienterer om, at der er kommet mail fra Kirsten Joensen Landdistriktsudvalget i  Viborg kommune, der orienterer pr. mail om, at der pågår en undersøgelse af, hvordan forsamlingshusene kan anvendes. Der vil hen over sommeren (til og med uge 31) komme ”fremmede mænd” forbi og se på og omkring huset.

Næste møde afholdes d. 6. august, hvor vi planlægger Sommerfest d. 24. august og sæbekasseløb d. 21. september. Mødet afholdes hos Kjeld.

Referat april 2019

Bestyrelsesmøde d.15. april 2019 kl 1915

Deltagere: Aase Tonnesen, Karl Emil Godiksen, Kjeld Flammild, og Sidsel Autrup. Suppleanter Vibeke Rask Grøn og Karen Jensen. Afbud fra Bent Melvej

Bent havde sendt en SMS til KF med en besked om at han det næste stykke tid ikke kunne afse tid til bestyrelsen. Vi aftalte at vi ikke tager en suppleant ind, da det pt. ser ud til at han vender tilbage. KF tager en snak med Bent. De 2 suppleanter deltager alligevel i bestyrelsesmøderne.

Pkt. 1         Bestyrelsen konstituering, formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Formand Kjeld Flammild, næstformand og sekretær Sidsel Autrup, kasserer Aase Tonnesen.

Pkt. 2         Gennemgang af generalforsamling, herunder a.               gennemgang af referat, herunder udsendelse til medlemmer m.v.

Referat gennemgås. Med reference til pkt. 10 i referetat aftales det, at der laves en miniudgave af DT som indeholder referat af generalforsamling, den nye bestyrelses konstituering, oplysninger om ”børneudvalget” samt datoer for kommende arrangementer. I udgaven kan der efterlyses en ny redaktør af bladet. VRG vil gerne sætte bladet op. KF står for trykning.

  1.                Nedsættelse af arbejdsgruppe ”Forsamlingshus”

Det aftales, at KF ”har den” i forhold til at udarbejde kommissorium. Det aftales, at det færdige kommissorium skal godkendes af bestyrelsen. KF inddrager øvrige gruppedeltagere, der pt. udgøres af Bjarne Christensen og Bent Melvej. Der søges flere medlemmer til gruppen og muligheden for juridisk bistand afdækkes.   

  c.               Nedsættelse af arbejdsgruppe ”legeplads”.

SA er repræsentant for bestyrelsen og foreslår, at arbejdsgruppen forankres i               ”Børneudvalget”. Dette er der enighed om.

Pkt. 3         Næste arrangementer:

-        Fællesspisning en aften i maj. Forskellige datoer afsættes og Aase tager kontakt til mulige kokke hvorefter endelig dato fastsættes.

-        Der planlægges en udstilling i maj. KE har kontakt til en fotograf fra Lysgaard. KE vil satse på det bliver d. 12. maj. Endelig dato meldes ud senere.

-        Sct. Hans søndag d. 23. juni. Folk medtager egen mad til grillen. Grillen tændes kl. 18.00. Bål kl.20.00. Der kommer forskellige bud på mulige båltalere. KF står for at indgå en aftale. 

-        Sommerfest/brunch d. 24. august. Program drøftes, men vedtages ikke endeligt. Der er forslag om gåtur – badning – leg og kagekonkurrence.

Det aftales, at lege for børn og barnlige sjæle tilrettelægges af ”børneudvalget”.

-        Sæbekasseløb – succesen gentages d.21. september.

Pkt. 4         Forårsrengøring forsamlingshus

Rengøring af forsamlingshuset d. 27. april. Tilmelding er påkrævet af hensyn til forplejning. KF rundsender en mail.

Pkt. 5         Trine, der står for udlejning af forsamlingshuset vil gerne have, at vi forholder os til nedenstående:

”Jeg kan til info til bestyrelsen sige, at jeg 4-5 gange i 2018 blev spurgt om leje til "ungdomsfester", og hver gang har jeg blankt afvist. Også selvom den unge mand eller kvinde lovede der ville være voksne til stede. Jeg vil blot sikre mig, at det stadig er bestyrelsens holdning? Og også et spørgsmål til bestyrelsen, hvad er ungdomsfester? Er det under 18? under 25? under 30?”

Trines henvendelse drøftes. Der er enighed om, at vi fastholder, at huset ikke udlejes til ungdomsfester. Der er ligeledes enighed om, at det er vanskeligt at fastsætte en nedre aldersgrænse og at det er op til en konkret vurdering alt efter, hvad det er for en ”slags” fest. Fx vil vi afvise gymnasiefester, studenterfester og 18/20 års fødselsdage. Men ikke en studenterfest eller et svendegilde, hvor det er forældrene, der er vært for arrangementet og ej heller et bryllup såfremt de unge er under 30 år eller 25 år. Der er også enighed om, at de helt unge kan holde fest fx en 6. 7. eller en 8. kl. da man må gå ud fra, at dette er under voksenstyring, hvilket selvfølgelig er en forudsætning.  KF giver Trine besked.

 

Pkt. 6         Hjertestarter ”Landsindsamling hjerteforeningen”                   Pt. 12 deltagere

Arrangementet løber af stablen d. 28. april. Vi inviterer til fælles morgenmad i forsamlingshuset kl.9.00 inden folk går ud på deres ruter. KF er gruppefører og vil afhente indsamlingsbøsser dagen før. På opfordring fra SA vil KF rundsende en mail, hvori det præciseres, at der er tale om en indsamling til hjerteforeningen og ikke til en indsamling til en hjertestarter i Dollerup, hvilket nogen har fået en forståelse af. Hvis vi stiller med 15 indsamlere får vi en gratis hjertestarter. Der er pt. 13, der har meldt sig.

 

Pkt. 7         Trafikforhold på Stanghedevej  Hvad kan vi gøre?        

                  Trafikken er både rigelig, tung og hurtigt kørende på Stanghedevej. KF foreslår, at han udarbejder skrivelse og sender til rette myndighed (tekniske forvaltning og politi) med henblik på at afdække muligheden for en hastighedsbegrænsning på Stanghedevej. Forslaget imødekommes og det aftales, at skrivelsen rundsendes til godkendelse i bestyrelsen inden videreformidling.  

 

Pkt. 8         Indbrud i forsamlingshus

Punktet drøftes. Der er enighed om, at det formentligt ikke vil hjælpe at sætte yderlig indbrudssikring op. Dog kan en hængelås på lagerrummet overvejes således der ikke er adgang for alle og enhver til at undersøge, hvad der er i rummet. Alternativt et pengeskab, hvori sprut kan opbevares.  

 

Pkt. 9         Besøg af ekspert i indbrudssikring

Tilbuddet gælder private husstande og består i, at en tidligere politibetjent kommer ud og fortæller om tips og tricks til, hvordan boliger sikres mod indbrud. Der er aktuelt ikke interesse for et arrangement af den slags.

Pkt. 10        Lokalt talerør

Viborg kommunes landdistrikt udvalg opfordrer til, at lokalområderne etablerer et formelt ”talerør” for området vedr. områdets generelle forhold og udvikling. Dollerup kan med afsæt i indbyggerantal modtage 2500 kr. om året, men det fremgår ikke klart, hvilke betingelser, der er herfor.

Det aftales, at pkt. udsættes til næste møde og at KF inden da afdækker nærmere, hvad projektet går ud på.

 

Pkt. 11        ”Byforskønnelse”

Der er ansøgningsfrist til puljen af midler til byforskønnelse d. 30. april. Det aftales, at KF sender en ansøgning til indkøb af bord/bænkesæt til ”krydset”, hvor der er ønske om forskønnelse af pladsen, hvor Revas’ genbrugsbobler er placeret. Med den nye affaldssortering for alle husstande er boblerne ikke længere relevante. KF kontakter Revas med henblik på at få boblerne fjernet.

 

Pkt 12 evt.

-        Aase: der er indkommet et spørgsmål på, hvorfor Dollerup beboerforening ikke er medlem af kulturelt samråd. Der er i bestyrelsen enighed om, at vi som beboerforening ikke er en kulturel forening, hvorfor det ikke giver mening at søge medlemskab i samrådet.

-        Vibeke: Badebroen skal snart op. Den er defekt/rådne brædder i den ene ende og Skoven meddelte sidste år, at vi ikke skal forvente at de står for renoveringen. Det er ikke nemt helt at finde ud af om det er Skoven eller Viborg Kommune, der har ansvaret for badebroen, men sikkert er det, at det ikke kun er beboere i Dollerup, der benytter sig af den!  Det er Viborg Kommune, der har broen i vinteropbevaring. Det aftales, at VRG ringer efter den og undersøger muligheden for at vi evt. får materialer stillet til rådighed og selv står for reparation.

-        KE orienterer om, at den nye (brugte) opvaskemaskine i forsamlingshuset efter alt at bedømme lever op til forventningerne. KF vil udarbejde ny instruks der kan hænges op i køkkenet.

-        Indkøb af nye øl/drikkeglas (der er nemmere at tørre af) Åse tager gerne en tur i IKEA og undersøger sortimentet.

-        En henvendelse fra Finn Christensen (Røverdal)vedr. tilbud om foredrag drøftes. Der er lavet aftale med FC om, at vi vender tilbage og finder en dato i efteråret. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 1. juli kl.19.15 hos Karl Emil

 

Ref. Sidsel Autrup

Referat februar 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Dollerup Beboerforening mandag den 11. februar 2019

Tilstede: karl-Emil, Åse, Karen, Vibeke, Kjeld, Bent

 Dagsorden:

 

  1. Redaktørjobbet er ledigt - hvem har lyst /hvad gør vi?

 

Ref.:

Kjeld vil ikke umiddelbart. Vi må lægge det ud til generalforsamlingen, om der er en som føler for det og har lyst.

Bent besøger Henning for at høre om han vil være redaktør.

Foreløbig kan vi så udsende referat fra generalforsamlingen for sig selv under alle omstændigheder.

 2. Fremtiden for forsamlingshuset skal i fokus nu

 Skal vi bede generalforsamlingen nedsætte en arbejdsgruppe, som analyserer /ser mulighederne: a. for leje udover 2023 -  b. et alternativt forsamlingshuse i byen  - c. et køb (ejermodel, finansiering og driftsbudgetter i form af renter og afdrag på lån etc)

Arbejdshorisonten kan være 1 år i første omgang således, at vi på generalforsamlingen 2020 får et begrundet og gennemregnet beslutningsoplæg at tage stilling til.

 

Ref.:

Kjeld mener ikke at der er nogen forskel på før og nu.

Bent bakker op og siger at Peder Iversen har sagt at vi uden problem kan få forlænget kontrakten på yderligere 10 år, når den udløber i 2023.

Bent vil bede Peder Iversen om en mail, hvor dette fremgår tydeligt.

Bent foreslår, at vi alligevel nedsætter en gruppe, som ser på fremtiden i forsamlingshuset om det eventuelt kan lade sig gøre at købe det.

Karl-Emil peger på at vi kan leje den i 10 år mere (til 2033) så har vi tid til at gøre dette ordentligt.

 

Bent peger på at vi alligevel skal være opmærksom på at alt hvad der er nagelfast hører til huset og hermed Naturstyrelsens ansvarsområde. Dette kan meget vel også gælde skorstenen. Skorstenen er vores problem, siger Peder Iversen, så den må vi tage på os. Vi skal dog være sikre på at kunne leje huset ud over 2023, hvis vi skal til at ofre en pæn sum på sådan en.

 

Bent spørger Steen Bonne om der er nogle æstetiske krav til en sådan skorsten. Idet der er forslag, om at vi laver en muret skorsten i stedet for en stål skorsten.

Kjeld henter tilbud hjem på materialer til en muret skorsten og til en stålskorsten. Han spørger også arbejdsgruppen om den vil være med til at mure den/ lave den.

 

Derudover skal rækværket til bagtrappen laves her i foråret. Den er ved at være farlig.

 Forslag om at bygge/forbedringsaktivitet på forsamlingshuset står stand by i det kommende år pga ovenstående usikkerhed.

 

Ref. Dette punkt udgår idet vi tror på fremtiden.

 

  1. Opvaske maskine.

Ref.: vi kan få lov at købe opvaskemaskinen fra Fur. Den kommer på et tidspunkt.

Prisen er 4500 kroner og den fungerer lige som den gamle.

 

 

  1. Dagsorden for generalforsamlingen skal løbes igennem og forslag til medudsendelse skal formuleres.

 

Ref.: der er luftet en mulighed for at vi eventuelt kan komme til at købe forsamlingshuset af Naturstyrelsen.

Derfor foreslår bestyrelsen at generalforsamlingen nedsætter en arbejdsgruppe, som analyserer /ser mulighederne: a. et køb af Ravnsbjerghus – herunder ser på ejermodel, finansiering og driftsbudgetter i form af renter og afdrag på lån.

 

Arbejdshorisonten kan være 1 år i første omgang således, at vi på generalforsamlingen 2020 får et begrundet og gennemregnet beslutningsoplæg at tage stilling til.

 

Bestyrelsen vil stille med to medlemmer af gruppen: Kjeld og Bent og vil komme med et arbejdsoplæg/et kommissorium til arbejdsgruppen i fald forslaget vedtages.

 

 

  1. Hjemmesiden Dollerupbakker :

 

  1. Trines forespørgsel om hvad det skal koste for en udefra kommende at afholde et arrangement over 9 aftner og en lørdag til en ”god pris”

 

Vibeke tilbød at vedkommende kunne leje huset til medlemspris = 300kr/gang= 2700 kr + 800 kr for en lørdag.

 

Vi diskuterede det – og mener at det er en ok pris at have tilbudt manden.

 

 

Næste møde den 4. marts hos Hanne Munk

Referat januar 2019

Referat af møde den 9. januar 2019

Tilstede: Karl-Emil, Åse, Bent, Kjeld, Vibeke, Karen

 

1.Næste arrangementer 2019

Biblioteksaften: det er gratis at få dem ud at fortælle om sæsonens bøger. Åse søger for at bestille dem.

Forslag til arrangementer

Tirsdag 15.januar – fællesspisning

Søndag 17. februar fernisering m. Karina Fangel Tirsdag 19. februar – sangaften kl 19. Åse bestiller bøger

Onsdag 27. februar – bogaften, Elsebeth er primusmotor

Lørdag 2. marts – fastelavnsfest kl 10-12 Tirsdag 12. marts – generalforsamling kl 18.

Lørdag 30. marts – påskemarked (Kate som primusmotor)

Lørdag 24. august – udflugt – forslag: I Salling og til Spøttrup, til Dollerup i Tyskland, til vadehavscenteret

Vi må tage stilling efter generalforsamlingen.

Lørdag 21. september – sæbekasseløb kl 14

Lørdag 26. oktober – musik og danseaften evt. Oktoberfest (med Rasmus’s band)

Lørdag 21. december nisseridt kl 13 fra Bystævnet

 

1a. Juletræer ned – de er nede igen. Ingen lys på i år, men det indkøbte materiel var ikke så holdbare.

 Poul kromand har nogle, som måske kan købes, men skal vi have lys på? De stod også flot under lygterne uden – vi kan tale om det senere på året

1b. Lysestager, ølglas, sangbøger og bibliotek

Vi har talt længe om lysestager, så nu skal vi købe – Hanne kigger på nettet – vi kan også se på genbrug efter messing. Det gør Karen.

Nye ølglas skal også indkøbes. De skal ligne ølglas – et restaurationsglas f.eks det ser Hanne og Karen også. Kjeld tjekker også lige hos Jørgen og Lisbeth på Herrens Mark.

Indkøb af højskolesangbogen vil være en god ide. Åse har fundet ud af at ved køb af 10 stk koster de 200 kr.

2.Generalforsamling – indkaldelse ud i uge 7, Vibeke laver udkast til beretning, Åse laver regnskab, Karl Emil laver lidt om kunstudvalget

På valg er: Bent, Kjeld og Vibeke og suppleanterne Karen og Hanne – Bent, Kjeld modtager gerne genvalg

Hanne og Karen vil gerne være suppleanter.

Forsamlingshuset er muligt at købe, når vores lejemål ophører i 2023 (solgt på lejet grund). Vi skal derfor tage stilling om vi skal gå ind og byde på huset.

Peder Iversen siger at de muligvis kan lave et udbud, som bliver skræddersyet til os, men hvilken pris det skal have skal vi så finde ud af.

Punkt på generalforsamlingen skal omhandle forslag om køb af forsamlingshuset.

Punkt under forslag til behandling om vi skal være årets landsby

3.Skal vi på listen over forsamlingshuse (conventus.dk)?

Nej – det er en købehjemmeside og vi kan selv reklamere hvis vi mangle udlejninger.

Vi har ydermere fået 4 nye udlejninger i denne uge

4.Renoveringer i forsamlingshuset (vedhæftet)

Vi sætter straks skorstens vurdering i værk, køb af ny opvaske maskine og fliser, hegn omkring skraldespandene.

5. Status over nytårsbrunch. (vedhæftet) herunder stillingtagen til punkter.

6. Årets landsby 2019?

7.Status over fremsendt projekt” Ansøgning om støtte til udvikling af Dollerup by og etablering af fartbegrænsende foranstaltninger.”

Skal vi bruge konkurrencen til at vinde penge til at købe forsamlingshuset med?

Lave en liste over de ting vi gerne vil have fjernet og hvor byen bør forskønnes (affaldsspande etc) og så må vi tage fat på det.

8.Mail til alle om betaling af kontingent

Der har i flere år været en indstik er at folk kan tage den ud og sætte den på opslagstavle indtil det er betalt. Folk betaler gerne. 9.Hjemmeside op at køre med kalender Vibeke forsøger at få en liste over udlejninger som kommer på hjemmesiden

10.Dollerup Tidende deadline, skal vi sætte deadlines

Vi synes at Thorkild styrer det fint

11. Evt:

Bent har talt med staten, renovationsselskab og kommunen om renovations Containere ved den store parkeringsplads – alle syntes det er en fantastisk sag, de vil bare have, at vi skal betale for tømning af disse.

 

Jul 10, 2019

Regnskab 2018

Regnskab 2018 Dollerup Beboerforening

 

Indtægter

 

Kontingent

                                               17700,00

Udlejning af Forsamlingshus

                                               47608,00         

Renter

                                                     38,29             

Entre, mad, drikkevarer

                                                 3712,00

Diverse ind

                                               21950,00

DT Annoncer

                                                 1850,00                                 

Indtægter i alt

                                               92858,29

 

 

 

 

Udgifter

 

Olie, el, vand

                                               24881,52

Rengøring

                                                 1965,00    

Indkøb forbrugsvarer

                                                 2385,58  

Istandsættelse

                                                 9928,50    

Renter

                                                   300,00             

Forsikring

                                                 4925,85

Abonnement

                                                 2909,09     

Indkøb mad, drikkevarer

                                                 6119,96

Dollerup Tidende

                                                 5457,94

Diverse

                                                 9249,06  

Udgifter i alt

                                               68122,50

 

 

Saldo pr.1 januar 2018

Saldo pr.31 december 2018

Kontant                               4375,18                             

Kontant                                    3540,54     

Bank                                  70995,72  

Bank                                       96566,05   

 

Oprunding                                      0,10

I alt                                    75370,90

I alt                                       100106,69   

 

Årets resultat    plus   24735,79

Jul 8, 2019

Referat fra generalforsamling marts 2019

Referat fra

Generalforsamlingen

i Dollerup Beboerforening, afholdt i Ravnsbjerghus d. 21. marts 2019. 

I år mødtes vi under triste omstændigheder, da vi natten forinden havde mistet Leo Mosgaard Nielsen i Røverdal.  Leo måtte efter pludselig og kort tids sygdom give op og en markant og særdeles vellidt person viden om og ikke mindst i vores lille samfund vil være savnet.  Tankerne gik til Bente, som alt for tidligt havde mistet sin mand.  

En 25-30 medlemmer var mødt og generalforsamlingen kunne sættes i gang. 

Punkt 1.: valg af dirigent.

Maja Handskemager valgtes. 

Punkt. 2.: valg af referent.

Henning Wisbech valgtes. 

Punkt 3.: Bestyrelsens beretning om foreningernes virksomhed det forløbne år..

Formanden Vibeke Rask Grøn fremlagde på bestyrelsens vegne, beretning om årets gang. 

Generalforsamling Dollerup beboerforening 21. marts 2019 Beretning for året 2018

Velkommen alle sammen

I lighed med sidste år kan vi starte med lidt statistik.

Dette hus har været benyttet op mod 80 gange i løbet af 2018 – som sædvanlig er det rigtig mange

Mennesker, der har stor glæde af vores forsamlingshus – først og fremmest os selv naturligvis, men også af op mod 1000 andre, da vi har haft lejet huset ud 30 gange i 2018.

Det er en udlejning mindre end i 2017, men må siges at være ret flot under alle omstændigheder og giver os en god indtægt.

Om vores eget aktivitetsniveau har været en lille smule mindre eller der skulle være smuttet nogle events i sammentællingen ved jeg ikke – men i forhold til statistikken så var huset i brug 90 gange i 2017 – men alt i alt, ikke noget vi skal bekymre os om tænker jeg.

Alt det her talværk er i år alene for vores egen skyld.

Kommunen har lavet et nyt system, så vi ikke mere skal levere bevis på, hvad vi har haft gang i herude inden tilskuddet blev udbetalt.

Det fik vi helt automatisk i år – 18.000 kroner ca.

Hvis vi ser ned over de 80 begivenheder i huset er det for vores vedkommende bondefitnes med 20 aftener som topper – tæt forfulgt af de stadigt mere velbesøgte fredagsfrokoster.

Som noget rigtigt godt i 2018 er der kommet gang i en børnegruppe igen og de har virkelig vist energi og handle vilje – vi har haft græskarfest, juletræsfest og fastelavn ellerede og glæder os til at deltage i nye ting for både små og store – for heldigvis kommer der masser andre til børnearrangementerne – der er ikke noget bedre end at vide hvilke børn der bor i byen og hvad de hedder.

Vores lokale vinterbadeklub har været helt vild i år – dels er der kommet mænd med i foretagenet og dels så bliver der snart badet på alle tider af døgnet – ja sågar efter spisning her i huset er de ivrige badere lusket afsted i mulm og mørke for at tage en nattedukkert inden sengetid.

Der er stadig plads til flere, som må have lyst til at prøve – så meld Jer bare til Trine. Det er altså en vild følelse – og kroppen skulle have godt af det.

Færdiggørelsen af det store terrasseprojekt har været årets vigtigste opgave her i huset og der er blevet slidt og slæbt af flittige mænd. Her får jeg lyst til at citere Holberg – et er søkort at læse et andet er skib at fare. Når jeg siger det så er det fordi at mænd ikke altid læser tegninger som de er tegnet, men flot er det blevet.

Sct. Hans 2018 var jo midt i afbrændingsforbudstiden, men jeg synes at huske at det vist havde regnet lidt dagen før – så jeg mener da vi havde et lille bål.

I alt fald var vi rigtig mange – folk havde selv mad med og vi hyggede os som sædvanlig.

Årets sommerfest skulle have være en bustur, men det blev alt sammen opgivet – jeg vil indrømme, at det vist mest var mig, der ikke kunne overskue noget som helst og kom til at trække tiden ud, så intet kunne lade sig gøre.

Til gengæld fik vi jo et brag af et Grand Prix i begyndelsen af september.

Alt den snak, smil og hygge dette sæbekasseløb afstedkom, er en gentagelse værd, mener vi i al fald i bestyrelsen – så vi vil da opfordre både de teams som deltog i 2018 og nye teams – hvad med nogle kvindeteams? Til at komme i gang med bildesign og byggeri.

Et lille fif, kan jeg jo som erfaren bookmaker give, er at gøre forenden af bilen stabil og lidt tung – et par racerkørere væltede på kritiske strækninger ned ad møllebakken netop på grund af for lidt vægt på de styrende dele.

Trods engagement i et sæbekasseløb tænker vi at det også vil være ok, hvis vi finder på noget sommeragtigt sidst i august i år.

Så må vi lige finde ud af om det skal være en brunchmed hygger her – eller måske en bustur ud i det blå, her i år.

Vi mangler snart lokal kryddersnaps så det taler for en brunch med gåtur og lege – men det er jo også nogle år siden vi sidst var afsted sammen i bus. Jeg tænker det overlades til den nye bestyrelse at foretage et kvalificeret valg af begivenhed.

Der har været nogle fællesspisninger hen gennem 2018 og de er altid vildt hyggelige og meget velbesøgte, så det er blot en opfordring til at fortsætte i det spor. Der er altid frit slag for et nyt hold kokke – bare kom frit frem – find en dato og inviter – vi vil gerne komme.

Efterårets første arrangement var med Malte – købmandsmedhjælperen fra Skelhøje, som på meget bevægende måde berettede om sin flugt fra Afghanistan og sin rejse hertil.

Der var vist ingen, der er i tvivl om, at det gør noget ved folk at være udsat for noget så voldsomt og traumatisk begivenhed, men han gjorde det flot – Det er jo egentligt fantastisk godt at se, at han er kommet så langt med sig selv og sit liv.

I år havde vi både julemarked og Juletræsfest for børn.

Begge dele forløb rigtigt godt. Der kom en del gæster til julemarkedet og der kom mange til juletræsfesten, hvor vi dansede om juletræet – det der stod udenfor – det var lidt sjovt.

Bent og Ulla spillede så det ar alletiders. Tak for det – både til jul  og til græskarfesten. Det er rigtigt dejligt og mange så ud til at hygge sig.

Nisseridtet i 2018 tog Sidsel sig af. I 2018 var der faktisk en hel del ryttere med igen og på serveringssiden var Aase primusmotor mens hoffotografen Karl Emil både tog sig af afhoppede ryttere og fotograferingen – tak for hjælpen siger rytterne til sanitetstropperne.

Det regnede så vidt jeg husker – som sædvanlig – i al fald opgav vi at fejre midvinter

Årets nytårsbrunch var traditionen tro et tilløbsstykke – og  så er det jo en fornøjelse at være med til at arrangere.

Det er dejligt at se, over 50 af byens borgere kommer herop og bruger et par hyggelige timer på lidt morgenmad og snak og masser af godt nyt år.

Årets fastelavnsfest blev et rigtigt hyggeligt og velbesøgt arrangement.

Børnegruppen med Trine og Sidsel havde bestemt at deres børn i al fald skulle have en fastelavnsfest og slå katten af tønden her i forsamlingshuset. De lod invitationerne løbe rundt blandt børnenes kammerater og i byen og lige pludselig dukkede der faktisk omkring 40 mennesker op og heriblandt en masse totalt ukendte uhyrer, skovhuggere, prinsesser, vilde dyr og andet flot.

I februar inviterede vi til sangaften igen. Sangaftenen blev introduceret sidste år da Nikolaj Boysen og han trio spillede op med ” Her er en sang” – Den aften gav os mod på tanden til selv at sætte sangaftener på programmet og de tre gange det til dato har været afholdt, har der været et sted mellem 12 og 25 deltagere. Bent har spillet og vi synder efter højskolesangbogen – det plejer at være en dejlig og hyggelig aften.

Viborg kommune har jo indvilliget i at måle trafikbelastninegn i byen i nogle år i træk – for at få dokumenteret om trafikken bliver øget når oplevelsescenteret De 5 Hald’er er kommet i gang. Det mener kommunen ikke den gør.

Men hvor om alting er så er sommertrafikken gennem byen allerede enorm – og hastighederne til tider uforsvarlige, både når det drejer sig om bilerne og cyklerne.

Bestyrelsens mål er at få sat noget hastighedsdæmpende op. Det vil kommunen ikke umiddelbart, da den ikke mener trafikken udgør et problem her i byen. Så kompromisset er altså, at der sidste år, i år 2019 og næste år skal måles trafik en uge i maj måned. Så må vi se.

Når vi er ved kommunen og byen, så bliver de runde containere ved busholdepladsen fjernet på et tidspunkt. Kommunen er i gang rundt omkring i landsbyerne. Derefter skal vi lige have gjort lidt ved stedet, så det fremstår lidt pænere. Parkeringspladsen skal nok bevares, den er vel brugt.

Vores hjemmeise er oppe at køre igen og er af og til opdateret – nu må i sige til, hvis der er noget der skal med etc. – forløbigt er det bestyrelsen, der styrer den.

Vi har fået en opfordring til at lægge bestyrelsesreferater ud – så det vil jeg se at få gjort.

Her til slut vil jeg sige tusind tak til Trine, som er bestyrelsens forlængede arm i alt, hvad der hedder udlejning af forsamlingshuset – vi er dig dybt taknemmelig. Det er så rart at du har løftet den opgave ud af vores arbejdsområde.

Tak til Karl Emil – vores effektive vinkyper og vicevært og til Annegrethe for at støtte ham.

Tak til alle andre – frivillige – som altid er søde til at give en hånd med, når der bliver kaldt til byggeri, reparation, forårsoprydning i haven, til optælling herinde, til at rende ud med Dollerup Tidende, til at rejse sig og give en hånd med det praktiske, når vi har arrangementet, til at tilbyde at stille med en kage eller at servere en drink eller en kop kaffe, når der er behov i en eller anden forbindelse.

Uden dette kollektive ansvar som rigtig mange udviser, ville Dollerup beboerforening ikke være noet – tak til Jer – os og hinanden.

Endelig vil jeg sige tak til bestyrelsen for året, der gået Kjeld Flammild, Bent Melvej, Aase Tonnesen, karl Emil Godiksen og Karen og Hanne Munk.

Det har i år – helt ærligt – ikke været lige nemt at være kvindelig formand, år der er iderige og handlekraftige mænd i arbejdsgrupperne, men i det store og hele er vi jo kommet helskindet igennem året.

Og dejligt er det i al fald, at der er så meget virkelyst, kreativitet og gå-på-mod her i Dollerup. Det er faktisk uendeligt skønt og gør det så godt at bo her.

Tak for 2018 – alle sammen, lad os få et bragende godt 2019.

Den fyldestgørende beretning gav ikke anledning til bemærkninger eller kommentarer og

beretningen godkendtes. 

Punkt 3a.: Kunstudvalgets beretning.

Karl Emil Godiksen kunne fortælle, at der i årets løb havde været 4 forskellige udstillinger (Gitte Nørskov, Jørn Birkeholm, Medieskolen og Karin Fangel).  Mellem 30  og 40 besøgte udstillingerne på ”ferniseringsdagen”.   Karl Emil efterlyste nye talenter til fremtidige udstillinger. 

Punkt 4.: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Foreningens kasserer Aase Tonnesen, fremlagde foreningens regnskab.  Året gav et overskud på ca. kr. 24.800.

Foreningens formue er pr. 31/12 18: ca. kr. 100.000. 

Forsamlingen godkendte regnskabet.

 Punkt 5.: Behandling af indkomne forslag.

Der var indkommet to forslag.

  1. Forslag fra Bestyrelsen:

Baggrund: Naturstyrelsen har luftet mulighed for, at vi eventuelt kan komme til at købe forsamlingshuset af Naturstyrelsen på et tidspunkt og muligvis, når vores lejekontrakt udløber i 2023.

Forslag: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen nedsætter en arbejdsgruppe, som kan analysere /se muligheden for et køb af Ravnsbjerghus – herunder ser på ejermodel, finansiering og driftsbudgetter i form af renter og afdrag på lån.

Arbejdshorisonten skal være 1 år i første omgang således, at vi på generalforsamlingen 2020 får et begrundet og gennemregnet beslutningsoplæg at tage stilling til.

Vælger generalforsamlingen, at nedsætte en arbejdsgruppe vil bestyrelsen stille med to medlemmer til gruppen: Kjeld Flammild og Bent Melvej. Bestyrelsen vil ligeledes komme med et arbejdsoplæg/et kommissorium til arbejdsgruppen, som skal ligge til grund for arbejdet.

Hvis det vedtages: Arbejdsgruppen skal bestå af i alt 5 medlemmer

Ovennævnte forslag er indsat udredigeret, som stillet af bestyrelsen.

Det blev af bestyrelsen understreget, at der pt. ikke er noget der tyder på, endsige indikationer fra Naturstyrelsen om, at det ikke vil være muligt, at forlænge vores lejekontrakt på vilkår der ligner dagens – når nuværende lejekontrakt udløber 2023, såfremt det er det vi ender med at foretrække, når beslutningen skal tages.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget – næsten ensstemmigt (så vidt jeg kunne registrere, var der to der ikke stemte for, heraf gav èn udtryk for hverken at ville stemme for eller imod, med hensyn til den anden, kan intet siges).

Fra forsamlingen opfordres til, at arbejdsgruppen, om muligt, tager sig hjælp af lokal juridisk bistand.

Til arbejdsgruppen meldte sig Bjarne Christensen fra Røverdal.

Forsamlingen kunne godkende en arbejdsgruppe, bestående af 3 medlemmer: Bent Melvej, Kjeld Flammild og Bjarne Christensen. 

  1. Forslag fra Trine Brandstrup:

at der nedsættes en arbejdsgruppe til at genoptage arbejdet ift at få renoveret/genetableret legepladsen på området "den gamle legeplads" / "sportspladsen". Der har tidligere været en fodboldbane, en sandkasse, et væltet klatretræ mm. 

Hvis ja – skal der nedsættes en arbejdsgruppe, bestyrelsen stiller med 1 medlem:

Ovennævnte forslag er indsat udredigeret, som stillet af Trine Brandstrup.

Trine uddybede sit ønske om at få ”trykprøvet” den nuværende holdning hos de myndigheder der for fire år siden, forkastede et lignende forsøg – eventuelt ved anvendelse af nye/andre angrebsvinkler.

Der var stor opbakning til Trines forslag.  Til arbejdsgruppe blev nedsat: Trine Brandstrup, Sidsel Autrup og (in absentia) Jonas Brincher.

 Punkt 6.: Fastsættelse af kontingent for 2020.

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser; 150 / 300 kr.

Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.  Gældende satser pr. 1/1 2020, er hermed fortsat; husstand: kr. 300, enlige og pensionister: kr. 150. 

Punkt 7.: Valg til bestyrelse (vælges for to år).

På valg var : Kjeld Flammild, Bent Melvej og Vibeke Rask Grøn – alle villige til genvalg.

Fra forsamlingen blev Sidsel Autrup foreslået.  Vibeke Rask Grøn valgte herefter at trække sit kandidatur.

Forsamlingen valgte herefter Kjeld Flammild, Bent Melvej og Sidsel Autrup.

Ny bestyrelsen er hermed : Karl Emil Godiksen, Aase Tonnesen, Kjeld Flammild, Bent Melvej og Sidsel Autrup.

 Punkt 8.: Valg af Suppleant til bestyrelsen (vælges for to år).

Hanne Munk var på valg – og villig til genvalg.  Fra forsamlingen blev Vibeke Rask Grøn foreslået. 

Så måtte der findes stemmesedler.  Det lykkedes og der blev stemt.

Så blev det for alvor vanskeligt; at finde to pålidelige stemmetællere.  Heldigvis lykkedes dette også, nemlig i egenskab af Elsebeth Mogensen og Annette Frølund.

Stemmerne blev talt og Vibeke Rask Grøns bunke var højst.

Suppleanter er hermed: Karen Jensen og Vibeke Rask Grøn.

 Punkt 9.: Valg af revisor.

Henning Wisbech genvalgtes som revisor.

 Punkt 10.: Eventuelt.

Karl Emil Godiksen bekendtgjorde den årlige ”forårs rengøring” ; d. 27. april 2019  (mail rundsendes).

Dollerup Tidende står desværre uden redaktør, da Thorkild Ellerbæk ikke ønsker at fortsætte.  Der var ikke umiddelbart udsigt til at en ny ville træde i stedet og det ser ud til, at vi, i det mindste en tid må være uden lokal avis. 

Hjemmesiden vil blive forsøgt genoplivet og ligeledes vil ”mail listen” og ”Dollerup facebook siden” fremover gøre det ud for informations- og nyhedskanalerne.

Nogle var kede af at skulle undvære papirudgaven.  Andre gjorde opmærksom på, at ikke alle er på mail eller facebook – eller ”på nettet” i det hele taget. 

Kjeld Flammild takkede Vibeke Rask Grøn for hendes mange år på formandsposten.

 OG så var der pizza og hyggelig snak.

 [og udenfor referat : hvor er det dejligt, at der nu er taget nyt initiativ til anskaffelse af hjertestarter – mon ikke det lykkes denne gang.]

 

 Refereret efter bedste evne,

Henning Wisbech.