Feb 18, 2020

Nyhedsbrev FEBRUAR 2020

Hej alle beboere i Dollerup og omegn, så er vi klar med endnu et nyhedsbrev

Nyhedsbrev nr. 1. februar 2020

Nyhedsbrevet tilstræbes udsendt så snart der er aktuelle nyheder, store som små. Du kan også orientere dig på hjemmesiden http://dollerupbakker.dk/ om der skulle være noget nyt. Her vil aktuelle nyheder blive lagt på så snart de kendes.

Nyhedsbrevet vil blive sendt ud til alle som har en mailadresse tilknyttet beboerforeningen, har du ikke oplyst din, så kan du kontakte Julie Lützen på info@julieluetzen.com og blive sat på den. Samtidig vil nyhedsbrevet blive lagt på hjemmesiden.

Kontingent

For at have stemmeret ved Generalforsamlingen den 17. marts 2020 skal kontingentet være betalt inden. Skulle du være en af dem som endnu ikke har meldt sig ind i Dollerup beboerforening, så har du muligheden for det nu eller du kan også forlænge dit medlemskab ved at betale på: Bank:  Reg.nr.9255 Kontonummer. 0807373293

Kontingentet for 2020 er uændret: Husstand 300 kr. Enlige 150 kr.

 Arrangementer

SANG OG HYGGEAFTEN DEN 20. FEBRUAR KL. 19

Der er lagt op til en hyggelig aften hvor vi får lidt snack og hvor sangen er i højsæde.

Vi mødes alle kl. 19 i Ravnsbjerghus, Ravnsbjergvej 65A, Dollerup med godt humør.

Der vil være snacks og øl, vand og vin kan, som altid, købes til rimelige priser.

Musik til sangene har Bent Melvej lovet at stå for.

Der er ingen tilmelding, men husk at sætte X i kalenderen denne dag.
 

Fastelavnsfest i Ravnsbjerghus søndag den 23. februar 2020

Så er det atter tid til at finde supermandskappen, kattekostumet, prinsessekjolen, sømandshatten eller anden god udklædning frem.  Vi skal nemlig fejre fastelavn.  Derfor inviterer vi alle børn og barnlige sjæle (også dem uden børn) til fantastisk og forunderlig fastelavnsfest søndag d. 23/2 fra kl. 14 Der vil være: tøndeslagning, festparade, musik, boller & ballade samt kåring af royale katte.

Det er ganske gratis, og vi håber på at se en masse festklædte børn og voksne til en super hyggelig fastelavnseftermiddag. 

Mvh. Udvalget for børn og barnlige sjæle 

 

Indkaldelse til Generalforsamlingen i Dollerup Beboerforening

den 17. marts 2020 klokken 18.00 i Ravnsbjerghus.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen skal kontingent for 2020 være betalt.

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

Hvert medlem har én stemme. På et husstandskontingent har hver person over 18 år en stemme.

Punkt 1.: valg af dirigent. Punkt. 2.: valg af referent. Punkt 3.: Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. Ved formand, Kjeld Flammild på bestyrelsens vegne  

Punkt 3a.: Kunstudvalgets beretning. Ved Karl Emil Godiksen

Punkt 4.: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. Ved kasserer Aase Tonnesen

 Punkt 5: Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, hvis de ønskes behandlet på generalforsamlingen. 

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent for 2020 Kontingent i øjeblikket: 150 kr./året for enlige og 300 kr./ året for par. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021

Punkt 7: Valg til bestyrelsen (vælges for to år)

På valg er:   Karl Emil Godiksen (modtager genvalg) og Aase Tonnesen (modtager ikke genvalg) Ikke på valg i år:  Bent, Sidsel, Kjeld

Punkt 8.: Valg af Suppleant til bestyrelsen vælges for 2 år.

Årets suppleanter har været: Karen Jensen (modtager ikke genvalg) og Vibeke Rask Grøn, som ikke er her mere. Der skal derfor vælges 2 nye suppleanter, en for 2 år og en for 1 år.

Punkt 9: Valg af revisor. Henning Wisbech er på valg som revisor. (modtager genvalg)

Punkt 10: Eventuelt.

Karl Emil vil indkalde til forårs oprydning omkring forsamlingshuset

Efter generalforsamlingen er der som sædvanlig pizza og rødvin/øl/vand til de fremmødte. 

 

Cykelløb Tour De Alheden varsles.

Alhedens idrætsforening har tilskrevet os således. 

Tour de Alheden har jo kørt i mange herrens år og rytterne på de lange ruter er altid blevet udfordret i ”jeres” bakker. Vi har nu fået tilladelserne på plads for dette års løb, så hvis vejret arter sig, vil der i løbet af formiddagen d. 21. maj 2020, mellem 10-12 komme mindre grupper igennem Dollerup. De kommer oppe fra Hjørnegården ned forbi kirken, fortsætter ned forbi ”standen” op af km bakken (vandras red.) og væk. 

Kan samtidig fortælle at DGI’s hærvejløb også kommer til Dollerup d. 27. juni 2020. Det er så flere tusinde der passerer. Tidsrummet er nok fra 12-20. Uden at jeg vil lægge hovedet på blokken. Der skal I kontakte DGI Silkeborg afd. hvis I vil vide mere.  

Fredagsfrokost 6. marts 2020 Husk Fredagsfrokost i forsamlingshuset den 6. marts 2020 kl. 12, særskilt indbydelse med tilmelding vil blive sendt ud.

Købmandsforeningen Skelhøje Købmandsgaard

Der blev holdt generalforsamling i Købmandsforeningen Skelhøje Købmandsgaard den 1. februar 2020. Referatet kan læses her. Bemærk det fremhævede sidst i referatet, samtidig skal der her opfordres til at man melder sig ind i foreningen, vi vil jo alle gerne have at vi har en købmand i nabolaget. Velkomst ved formand Knud Gaarn-Larsen Ordstyrer konstaterer at indkaldelse er givet i henhold til vedtægterne, og at generalforsamlingen derfor er lovligt indkaldt. Stemmetællere Anja Lynge og Jane Brøgger. 1.Valg af dirigent. Valgt blev Thomas Rosenslør 2. Valg af referent Valgt blev Kim Steffensen 3. Bestyrelsens beretning ved Knud Gaarn-Larsen. Det kan ses at kunderne oftere køber mere end de lige har brug for, hvilket kan tilskrives købmandens dispositioner. Der er flere gode tilbud på varerne, og det øger omsætningen. Der arbejdes målrettet med marketing i form af tilbud kunderne ikke kan gå hjem uden! Dermed en tilnærmelse til en butik hvor man kan købe omtrent al, så den lokale handel styrkes og ikke lægges i nabobyerne. Købmanden har også gennemført en helt ordinær ansættelse, via et jobopslag, og der kom adskillige ansøgninger. Se i øvrigt vedlagte bilag. Forsamlingen godkendte formandens beretning uden indvendinger 4. Købmand Peter Engedal fortæller om det forløbne år som købmand, om udfordringer der har været meget krævende, men også om mål der er nået i den forløbne tid. Han har skullet vænne sig til de mange mennesker der er involveret, har ryddet op i leverandør aftaler der ikke var til gunst for butikken, og har taget tanken om en social økonomisk virksomhed til sig, med plads til cafe og alt det der er butikkens ansigt og særkende. 5. Årsregnskabet fremlagt af Jimmy Nielsen, og det ser fornuftigt ud med sorte tal på bundlinjen. Hertil bemærker Kjeld Bitsch at foreningens medlemmer er mere end velkommen til at komme med forslag til aktiviteter der kan generere omsætning i butikken. Det er vores alle sammens butik, og det giver mening at handle lokalt da det styrker byen generelt. Ved at lægge sin dagligvare lokalt, bibeholdes butikken som et aktiv for hele byen, et aktiv der også kan ses i lyset af at andre små samfund har lidt landsbydøden i kraft af at butikker og institutioner er lukket. Det medfører tab på ejendomme, så den lokale handel sikrer også stabile ejendomspriser. Regnskabet godkendtes uden indvendinger af de fremmødte. 6. Indkomne forslag fremlagt af Knud Gaarn-Larsen. Forslag fremsat af Asger Dyrbye sættes enkeltvis til afstemning. A: Børn der bliver født og registreres af storketællerne, får som fødselsdagsgave livslangt medlemsskab med eget købmandkort med eget navn hvis et sådant er givet. B: Udstedelsen af købmandskort til Skelhøjebørnene sker med bagudvirkende kraft for alle født i hele Købmandsgårdens virketid, til de børnefamilier der har betalt for medlemskab indsættes det indbetalte beløb (200kr.) på deres kort. C. Der gives 10% på den første indsættelse på kortet. Også gældende for de børnefamilier nævnt under punkt c. der allerede er gode faste købmandsgårds kunder. Ønsker forslagene vedtaget enkeltvis hvis det skal til afstemning. Forslagene blev forkastet af forsamlingen. Forslag fra Kjeld Bitsch, se bilag, vedrørende bestyrelsesvalg, således at lønnede ansatte ikke kan vælges til bestyrelsen. Det diskuteredes om det også gælder frivillige i butikken. Forslaget vedtages af forsamlingen, og kommer ikke til at gælde for de frivillige. Valg ny formand og bestyrelse. Thomas Rosenslør styrer valget. Jette Schmidt foreslår Kjeld Bitsch som formand, der afslår med henvisning til sit job der kræver ham meget, og han synes ikke at han kan lægge de timer i et formandsjob som det aktuelt indebærer. Da der ikke var øvrige kandidater, indvilliger Kjeld Bitsch i at modtage valget under forudsætning af at der i bestyrelsen arbejdes meget mere med nye tiltag, samt at han skal betragtes som en overgangsfigur for en periode af et år. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Johan Nielsen og Eva Kornum ønsker ikke genvalg. Knud Gaarn-Larsen nomineres til en bestyrelsespost, der stilles også forslag om Jan Lauridsen. Kathrine Henriksen melder sig som nomineret. De nominerede blev valgt af forsamlingen. Suppleant nominerede: Gitte Tradsborg Sørensen, Anne Marie Rasmussen samt Kjeld Flammild er på valg. Valgt blev: Kjeld Flammild og Gitte Tradsborg Valg af revisor: For indeværende Søren Nørgaard, ønsker ikke genvalg, og Ingrid Buhl der gerne modtager genvalg. Jane Engedal nomineres og vælges sammen med Ingrid Buhl enstemmigt af forsamlingen. Fastsættelse af medlemskontingent: Forslaget vedtages af en enig forsamling. Bestyrelsen foreslår kontingent for 2020 på 0 kr.. Oprettelsesgebyr 200 kr. 8. Eventuelt. Knud takker for den forløbne tid i bestyrelsen, og retter en tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres indsats. Kjeld Bitsch takker Knud Gaarn-Larsen for hans årelange, vedholdende og energiske indsats for butikken. Forsamlingen hylder på Kjelds opfordring Knud med stående klapsalver. 9. Christian Hede fra organisationen Min Købmand, samt salgschef i Dagrofa, fortæller om tankerne omkring et samarbejde med Skelhøje Købmandsgaard. Han spurgte retorisk om den lille købmand har en fremtid, og det er absolut hans holdning. Skelhøje Købmandsgaard har ønske om at blive udvidet til et supermarked, og med blik på den årlige omsætning er det en mulighed. Der er en gensidig tro på projektet. Min Købmand har som målsætning at sikre bevarelsen af de mindste bysamfunds identitet og udvikling. Et krav fra forretningskæden er udgivelse af en ugentlig tilbudsavis, samt altid ”skarpe priser” der kan hamle op med de store kæder. Dertil skal lægges frivillige kræfter, borger involvering, butikken skal bruges som det lokale supermarked, købmand og personale lytter til byen, dvs. imødekomme særlige ønsker om varer, samt lokale midler til renovering. Peter Engedal har ordet, og lægger særlig vægt på det lokale engagement, helt konkret i form af hjælp til renovering. Han taler også om at butikken jo faktisk er godt kørende, og om det vigtige i at kunderne har det udvalg af varer der betyder at de ikke skal udenbys for at handle. Butikken står overfor omfattende investeringer i nye frysere og kølere, kasselinje samt mere pålideligt kasse inventar. Hvis planerne føres ud i livet, står butikken overfor en omfattende ansigtsløftning. Cafeen skal bibeholdes, da den jo er et vigtigt element i butikkens daglige drift, samt også en god del af butikkens image blandt ikke blot lokale, men også de mange turister der kommer hertil året rundt. Den kommer dog til at være et andet sted end det nuværende, da der skal være plads til flere vare reoler så butikken faktisk fremstår og fungerer som et supermarked. Butikken har de kvadratmeter der kræves for at være med i Min Købmand kæden, og vil da kunne rumme hele 1300 varenumre. Knud Gaarn-Larsen opfordrer investeringslystne lokale til at støtte forretningen, da der jo forstår en omfattende ombygning af butikken. Pengene vil være godt investeret, og give en bedre forrentning end i et pengeinstitut. Det vil være et treårigt projekt med årlig forrentning. Ønsker man at støtte økonomisk skal man henvende sig til Kjeld Bitsch. Ønsket er en investering på mindst 10.000 kr, så det er muligt for alle at være med. Afsluttende spørger Knud om hvorvidt de fremmødte mener at der skal investeres i nyt, eller om butikken skal fortsætte sit virke som hidtil i Let Køb kæden. Forsamlingen tilkendegav ved klapsalver at der skal arbejdes videre med tilslutningen til Min Købmand.

Referent Kim Steffensen

Comments