Feb 18, 2020

Nyhedsbrev FEBRUAR 2020

Hej alle beboere i Dollerup og omegn, så er vi klar med endnu et nyhedsbrev

Nyhedsbrev nr. 1. februar 2020

Nyhedsbrevet tilstræbes udsendt så snart der er aktuelle nyheder, store som små. Du kan også orientere dig på hjemmesiden http://dollerupbakker.dk/ om der skulle være noget nyt. Her vil aktuelle nyheder blive lagt på så snart de kendes.

Nyhedsbrevet vil blive sendt ud til alle som har en mailadresse tilknyttet beboerforeningen, har du ikke oplyst din, så kan du kontakte Julie Lützen på info@julieluetzen.com og blive sat på den. Samtidig vil nyhedsbrevet blive lagt på hjemmesiden.

Kontingent

For at have stemmeret ved Generalforsamlingen den 17. marts 2020 skal kontingentet være betalt inden. Skulle du være en af dem som endnu ikke har meldt sig ind i Dollerup beboerforening, så har du muligheden for det nu eller du kan også forlænge dit medlemskab ved at betale på: Bank:  Reg.nr.9255 Kontonummer. 0807373293

Kontingentet for 2020 er uændret: Husstand 300 kr. Enlige 150 kr.

 Arrangementer

SANG OG HYGGEAFTEN DEN 20. FEBRUAR KL. 19

Der er lagt op til en hyggelig aften hvor vi får lidt snack og hvor sangen er i højsæde.

Vi mødes alle kl. 19 i Ravnsbjerghus, Ravnsbjergvej 65A, Dollerup med godt humør.

Der vil være snacks og øl, vand og vin kan, som altid, købes til rimelige priser.

Musik til sangene har Bent Melvej lovet at stå for.

Der er ingen tilmelding, men husk at sætte X i kalenderen denne dag.
 

Fastelavnsfest i Ravnsbjerghus søndag den 23. februar 2020

Så er det atter tid til at finde supermandskappen, kattekostumet, prinsessekjolen, sømandshatten eller anden god udklædning frem.  Vi skal nemlig fejre fastelavn.  Derfor inviterer vi alle børn og barnlige sjæle (også dem uden børn) til fantastisk og forunderlig fastelavnsfest søndag d. 23/2 fra kl. 14 Der vil være: tøndeslagning, festparade, musik, boller & ballade samt kåring af royale katte.

Det er ganske gratis, og vi håber på at se en masse festklædte børn og voksne til en super hyggelig fastelavnseftermiddag. 

Mvh. Udvalget for børn og barnlige sjæle 

 

Indkaldelse til Generalforsamlingen i Dollerup Beboerforening

den 17. marts 2020 klokken 18.00 i Ravnsbjerghus.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen skal kontingent for 2020 være betalt.

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

Hvert medlem har én stemme. På et husstandskontingent har hver person over 18 år en stemme.

Punkt 1.: valg af dirigent. Punkt. 2.: valg af referent. Punkt 3.: Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. Ved formand, Kjeld Flammild på bestyrelsens vegne  

Punkt 3a.: Kunstudvalgets beretning. Ved Karl Emil Godiksen

Punkt 4.: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. Ved kasserer Aase Tonnesen

 Punkt 5: Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, hvis de ønskes behandlet på generalforsamlingen. 

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent for 2020 Kontingent i øjeblikket: 150 kr./året for enlige og 300 kr./ året for par. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021

Punkt 7: Valg til bestyrelsen (vælges for to år)

På valg er:   Karl Emil Godiksen (modtager genvalg) og Aase Tonnesen (modtager ikke genvalg) Ikke på valg i år:  Bent, Sidsel, Kjeld

Punkt 8.: Valg af Suppleant til bestyrelsen vælges for 2 år.

Årets suppleanter har været: Karen Jensen (modtager ikke genvalg) og Vibeke Rask Grøn, som ikke er her mere. Der skal derfor vælges 2 nye suppleanter, en for 2 år og en for 1 år.

Punkt 9: Valg af revisor. Henning Wisbech er på valg som revisor. (modtager genvalg)

Punkt 10: Eventuelt.

Karl Emil vil indkalde til forårs oprydning omkring forsamlingshuset

Efter generalforsamlingen er der som sædvanlig pizza og rødvin/øl/vand til de fremmødte. 

 

Cykelløb Tour De Alheden varsles.

Alhedens idrætsforening har tilskrevet os således. 

Tour de Alheden har jo kørt i mange herrens år og rytterne på de lange ruter er altid blevet udfordret i ”jeres” bakker. Vi har nu fået tilladelserne på plads for dette års løb, så hvis vejret arter sig, vil der i løbet af formiddagen d. 21. maj 2020, mellem 10-12 komme mindre grupper igennem Dollerup. De kommer oppe fra Hjørnegården ned forbi kirken, fortsætter ned forbi ”standen” op af km bakken (vandras red.) og væk. 

Kan samtidig fortælle at DGI’s hærvejløb også kommer til Dollerup d. 27. juni 2020. Det er så flere tusinde der passerer. Tidsrummet er nok fra 12-20. Uden at jeg vil lægge hovedet på blokken. Der skal I kontakte DGI Silkeborg afd. hvis I vil vide mere.  

Fredagsfrokost 6. marts 2020 Husk Fredagsfrokost i forsamlingshuset den 6. marts 2020 kl. 12, særskilt indbydelse med tilmelding vil blive sendt ud.

Købmandsforeningen Skelhøje Købmandsgaard

Der blev holdt generalforsamling i Købmandsforeningen Skelhøje Købmandsgaard den 1. februar 2020. Referatet kan læses her. Bemærk det fremhævede sidst i referatet, samtidig skal der her opfordres til at man melder sig ind i foreningen, vi vil jo alle gerne have at vi har en købmand i nabolaget. Velkomst ved formand Knud Gaarn-Larsen Ordstyrer konstaterer at indkaldelse er givet i henhold til vedtægterne, og at generalforsamlingen derfor er lovligt indkaldt. Stemmetællere Anja Lynge og Jane Brøgger. 1.Valg af dirigent. Valgt blev Thomas Rosenslør 2. Valg af referent Valgt blev Kim Steffensen 3. Bestyrelsens beretning ved Knud Gaarn-Larsen. Det kan ses at kunderne oftere køber mere end de lige har brug for, hvilket kan tilskrives købmandens dispositioner. Der er flere gode tilbud på varerne, og det øger omsætningen. Der arbejdes målrettet med marketing i form af tilbud kunderne ikke kan gå hjem uden! Dermed en tilnærmelse til en butik hvor man kan købe omtrent al, så den lokale handel styrkes og ikke lægges i nabobyerne. Købmanden har også gennemført en helt ordinær ansættelse, via et jobopslag, og der kom adskillige ansøgninger. Se i øvrigt vedlagte bilag. Forsamlingen godkendte formandens beretning uden indvendinger 4. Købmand Peter Engedal fortæller om det forløbne år som købmand, om udfordringer der har været meget krævende, men også om mål der er nået i den forløbne tid. Han har skullet vænne sig til de mange mennesker der er involveret, har ryddet op i leverandør aftaler der ikke var til gunst for butikken, og har taget tanken om en social økonomisk virksomhed til sig, med plads til cafe og alt det der er butikkens ansigt og særkende. 5. Årsregnskabet fremlagt af Jimmy Nielsen, og det ser fornuftigt ud med sorte tal på bundlinjen. Hertil bemærker Kjeld Bitsch at foreningens medlemmer er mere end velkommen til at komme med forslag til aktiviteter der kan generere omsætning i butikken. Det er vores alle sammens butik, og det giver mening at handle lokalt da det styrker byen generelt. Ved at lægge sin dagligvare lokalt, bibeholdes butikken som et aktiv for hele byen, et aktiv der også kan ses i lyset af at andre små samfund har lidt landsbydøden i kraft af at butikker og institutioner er lukket. Det medfører tab på ejendomme, så den lokale handel sikrer også stabile ejendomspriser. Regnskabet godkendtes uden indvendinger af de fremmødte. 6. Indkomne forslag fremlagt af Knud Gaarn-Larsen. Forslag fremsat af Asger Dyrbye sættes enkeltvis til afstemning. A: Børn der bliver født og registreres af storketællerne, får som fødselsdagsgave livslangt medlemsskab med eget købmandkort med eget navn hvis et sådant er givet. B: Udstedelsen af købmandskort til Skelhøjebørnene sker med bagudvirkende kraft for alle født i hele Købmandsgårdens virketid, til de børnefamilier der har betalt for medlemskab indsættes det indbetalte beløb (200kr.) på deres kort. C. Der gives 10% på den første indsættelse på kortet. Også gældende for de børnefamilier nævnt under punkt c. der allerede er gode faste købmandsgårds kunder. Ønsker forslagene vedtaget enkeltvis hvis det skal til afstemning. Forslagene blev forkastet af forsamlingen. Forslag fra Kjeld Bitsch, se bilag, vedrørende bestyrelsesvalg, således at lønnede ansatte ikke kan vælges til bestyrelsen. Det diskuteredes om det også gælder frivillige i butikken. Forslaget vedtages af forsamlingen, og kommer ikke til at gælde for de frivillige. Valg ny formand og bestyrelse. Thomas Rosenslør styrer valget. Jette Schmidt foreslår Kjeld Bitsch som formand, der afslår med henvisning til sit job der kræver ham meget, og han synes ikke at han kan lægge de timer i et formandsjob som det aktuelt indebærer. Da der ikke var øvrige kandidater, indvilliger Kjeld Bitsch i at modtage valget under forudsætning af at der i bestyrelsen arbejdes meget mere med nye tiltag, samt at han skal betragtes som en overgangsfigur for en periode af et år. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Johan Nielsen og Eva Kornum ønsker ikke genvalg. Knud Gaarn-Larsen nomineres til en bestyrelsespost, der stilles også forslag om Jan Lauridsen. Kathrine Henriksen melder sig som nomineret. De nominerede blev valgt af forsamlingen. Suppleant nominerede: Gitte Tradsborg Sørensen, Anne Marie Rasmussen samt Kjeld Flammild er på valg. Valgt blev: Kjeld Flammild og Gitte Tradsborg Valg af revisor: For indeværende Søren Nørgaard, ønsker ikke genvalg, og Ingrid Buhl der gerne modtager genvalg. Jane Engedal nomineres og vælges sammen med Ingrid Buhl enstemmigt af forsamlingen. Fastsættelse af medlemskontingent: Forslaget vedtages af en enig forsamling. Bestyrelsen foreslår kontingent for 2020 på 0 kr.. Oprettelsesgebyr 200 kr. 8. Eventuelt. Knud takker for den forløbne tid i bestyrelsen, og retter en tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres indsats. Kjeld Bitsch takker Knud Gaarn-Larsen for hans årelange, vedholdende og energiske indsats for butikken. Forsamlingen hylder på Kjelds opfordring Knud med stående klapsalver. 9. Christian Hede fra organisationen Min Købmand, samt salgschef i Dagrofa, fortæller om tankerne omkring et samarbejde med Skelhøje Købmandsgaard. Han spurgte retorisk om den lille købmand har en fremtid, og det er absolut hans holdning. Skelhøje Købmandsgaard har ønske om at blive udvidet til et supermarked, og med blik på den årlige omsætning er det en mulighed. Der er en gensidig tro på projektet. Min Købmand har som målsætning at sikre bevarelsen af de mindste bysamfunds identitet og udvikling. Et krav fra forretningskæden er udgivelse af en ugentlig tilbudsavis, samt altid ”skarpe priser” der kan hamle op med de store kæder. Dertil skal lægges frivillige kræfter, borger involvering, butikken skal bruges som det lokale supermarked, købmand og personale lytter til byen, dvs. imødekomme særlige ønsker om varer, samt lokale midler til renovering. Peter Engedal har ordet, og lægger særlig vægt på det lokale engagement, helt konkret i form af hjælp til renovering. Han taler også om at butikken jo faktisk er godt kørende, og om det vigtige i at kunderne har det udvalg af varer der betyder at de ikke skal udenbys for at handle. Butikken står overfor omfattende investeringer i nye frysere og kølere, kasselinje samt mere pålideligt kasse inventar. Hvis planerne føres ud i livet, står butikken overfor en omfattende ansigtsløftning. Cafeen skal bibeholdes, da den jo er et vigtigt element i butikkens daglige drift, samt også en god del af butikkens image blandt ikke blot lokale, men også de mange turister der kommer hertil året rundt. Den kommer dog til at være et andet sted end det nuværende, da der skal være plads til flere vare reoler så butikken faktisk fremstår og fungerer som et supermarked. Butikken har de kvadratmeter der kræves for at være med i Min Købmand kæden, og vil da kunne rumme hele 1300 varenumre. Knud Gaarn-Larsen opfordrer investeringslystne lokale til at støtte forretningen, da der jo forstår en omfattende ombygning af butikken. Pengene vil være godt investeret, og give en bedre forrentning end i et pengeinstitut. Det vil være et treårigt projekt med årlig forrentning. Ønsker man at støtte økonomisk skal man henvende sig til Kjeld Bitsch. Ønsket er en investering på mindst 10.000 kr, så det er muligt for alle at være med. Afsluttende spørger Knud om hvorvidt de fremmødte mener at der skal investeres i nyt, eller om butikken skal fortsætte sit virke som hidtil i Let Køb kæden. Forsamlingen tilkendegav ved klapsalver at der skal arbejdes videre med tilslutningen til Min Købmand.

Referent Kim Steffensen

Comments

Jan 2, 2020

Nyhedsbrev DECEMBER 2019

Hej alle beboere i Dollerup og omegn, så er vi klar med endnu et nyhedsbrev

Nyhedsbrev nr. 5. december 2019

Nyhedsbrevet tilstræbes udsendt så snart der er aktuelle nyheder, store som små. Du kan også orientere dig på hjemmesiden http://dollerupbakker.dk/ om der skulle være noget nyt. Her vil aktuelle nyheder blive lagt på så snart de kendes.

Nyhedsbrevet vil blive sendt ud til alle som har en mailadresse tilknyttet beboerforeningen, har du ikke oplyst din, så kan du kontakte Julie Lützen på info@julieluetzen.com og blive sat på den. Samtidig vil det blive lagt på hjemmesiden.

Så er det tiden for betaling af Kontingent

For at have stemmeret ved Generalforsamlingen den 17. marts 2020 skal kontingentet være betalt inden, men må gerne betales snarest muligt.

Skulle du være en af dem som endnu ikke har meldt sig ind i Dollerup beboerforening, så har du muligheden for det nu eller du kan også forlænge dit medlemskab ved at betale på:

Bank:  Reg.nr.9255 Kontonummer. 0807373293

Kontingentet for 2020 er uændret: Husstand 300 kr. Enlige 150 kr.

 

Juleudsmykning 2019 Som det kan ses i området Ravnsbjergvej og Dollerupvej har vi igen i år fået sponseret juletræer til vores juleudsmykning.

Der skal lyde en stor tak til hjørnegården for sponsoratet.

 

Arrangementer

Nytårsbrunch den 5. januar 2020 kl. 10

Traditionen tro, så indkaldes der igen til nytårsbrunch i Ravnsbjerghus.

Kom og ønsk din nabo godt nytår! Der er ingen tilmelding, bare mød op.

Der vil blive serveret brunch med alt hvad hjertet kan begære, kaffe, te og sikkert også en lille en.

Arrangementet koster kun kr. 25,- for voksne.

HUSK at sætte X i kalenderen denne dag.

Bestyrelsesmøde den 15. januar 2020 kl. 19 hos Aase Har du forslag eller andet du ønsker bestyrelsen skal tage op, så har du mulighed for at kontakte et medlem af bestyrelsen i god tid inden mødet.

 

Ny fotoudstilling i Ravnsbjerghus 18. januar 2020 Kom og vær med til fernisering i Ravnsbjerghus kl. 14, hvor man kan få en snack og et glas vin.

Torben Brandt der bor i Dollerup, nærmere betegnet i ”Ravnesøstrenes hus” på Dollerupvej, har altid sit fotografiapparat med sig, når han dagligt går ture i omegnen. ”Man ved aldrig, hvilket motiv der dukker op” siger han, ”og man kan være sikker på, at lige den dag, man ikke har apparatet med, er der en meget smuk eller dramatisk himmel eller en helt speciel situation med nogle af de mange dyr, der græsser i omegnen”

I løbet af de sidste 10 år er det blevet til rigtig mange fotos, og det er et udvalg af disse, der nu udstilles. Motivkredsen omfatter især Dollerups natur, året og døgnet rundt og de mange dyr, man kan møde rundt om i Dollerup. Som Torben siger ”Når man har sit kamera med på sine gåture, skærpes opmærksomheden for omgivelserne. Man lægger mærke til flere detaljer end ellers og prøver at forudse, hvornår det optimale øjeblik kommer for det foto, man ser for sig”

Ingen af de udstillede billeder er efterbehandlet i Photoshop eller lignende. ”Jeg kan godt lide den ekstra spænding ved, om det lykkes mig at få motivet eller situationen i kassen her og nu, uden ønske om senere at forbedre billedet”.

Ved åbningen af udstillingen vil der være en lille konkurrence ”Gæt tre bakker i Dollerup”

 

 

Fredagsfrokost 7. februar 2020 Husk Fredagsfrokost i forsamlingshuset den 7. februar 2020 kl. 12, særskilt indbydelse med tilmelding vil blive sendt ud.

 

Yderligere mulighed for at gå sig til et serviceabonnement og en Hjertestarter i Røverdal

Til Hjerteforeningens landsindsamling i maj måned 2020, har vi mulighed for at gå os til et års abonnement på service til vores hjertestarter, pris kr. 3588,-. Jeg er pt. ved at undersøge hvad dette abonnement indebærer. Hvis der kan samles 4 indsamlere, så får vi et års abonnement gratis.

Derudover er der igen mulighed for at gå sig til yderligere en hjertestarter. Denne kunne placeres i Røverdal, hvor der har været et ønske om at få en opsat også.

Jeg vil gerne stå for det igen som gruppestarter, men det kræver at der er minimum 15 deltagere til at indsamle og her skal vi måske have Røverdal lidt på banen.

Lad mig høre om der er et ønske om at starte en gruppe op.

 

Hjemmeside

Hjemmesiden http://dollerupbakker.dk/ Bestyrelsen

Har du brug for at kontakte bestyrelsen?

Bestyrelsen for Dollerup beboerforening er efter generalforsamlingen marts 2019:

Formand:                Kjeld Flammild:  kjeld@flammild.dk  Tlf. 91 33 56 81

Næstformand og:    Sidsel Autrup: sidsel@svaner.dk Tlf. 61 34 95 94 Sekretær              

Kasserer:                 Aase Tonnesen  aasetonnesen@gmail.com Tlf. 21 60 66 47 eller 86 63 83 94

Driftsansvarlig forsamlingshus:      Karl Emil Godiksen: karlemil@enfiber.dk Tlf. 27 12 84 89 eller 86 63 84 89

Medlem:                 Bent Melvej: bmn50@mail.dk Tlf. 40 27 65 66

Formand for

kunstudvalg:           Karl Emil Godiksen: karlemil@enfiber.dk Tlf. 27 12 84 89 eller 86 63 84 89          

Suppleanter:           Karen Jensen:  bonnelykke.dollerup@gmail.com  Tlf. 60 91 73 06

Udlejning forsamlingshus:      Trine Brandstrup:  trinebrandstrup@gmail.com tlf. 22 66 19 81

Bladansvarlig:         Ledig

 

 

                               

Kjeld Flammild Formand

Comments

Nov 8, 2019

Nyhedsbrev NOVEMBER 2019

 Hej alle beboere i Dollerup, så er vi klar med

Nyhedsbrev nr. 4. november 2019

Nyhedsbrevet vil blive tilstræbt udsendt så snart der er aktuelle nyheder, store som små. Du kan også orientere dig på hjemmesiden http://dollerupbakker.dk/ om der skulle være noget nyt. Her vil aktuelle nyheder blive lagt på så snart de kendes.

Nyhedsbrevet vil blive sendt ud til alle som har en mailadresse tilknyttet beboerforeningen, har du ikke oplyst din, så kan du kontakte Karen Ellerbæk på karen@ellerbaek.eu og blive sat på den. Samtidig vil det blive lagt på hjemmesiden.

Arrangementer

Foredrag af Finn Christensen (to dage til sidste tilmelding!!)

Finn vil fortælle om sin tur til Italien – Sicilien sidste år tirsdag den 12. november 2019 kl. 1900.

Kom og se pragtfulde naturbilleder og hør om Finns tur.

Der vil blive serveret snack m.v. øl, vin, vand m.v. kan købes til rimelige priser.

Arrangementet er gratis.

Tilmelding, senest den 10. november 2019 til kjeld@flammild.dk eller 91 33 56 81

  

Hjertestarterkursus med kursusbevis

Efter Hjerteforeningens landsindsamling i april i år, fik vi samtidig med hjertestarteren, også tildelt et gratis 30 minutters hjertestarter kursus.

Kurset er planlagt til den 18. november 2019 kl. 1930 i Ravnsbjerghus og alle er velkommen

Max 15 deltagere. (først til mølle).

Send venligst besked hurtigst muligt og senest den 14. nov om du ønsker at deltage.

Ved tilmeldingen skal jeg bruge Navn, fødselsår og mailadresse.

Disse data bruges til registrering hos Hjerteforeningen og ved Europæisk Råd for Genoplivning (ERC).

ERC følger kvaliteten af kurserne og fremsender efterfølgende et kursusbevis til deltageren.

Støt op om vores lokale arrangementer

 

Julestue i Ravnsbjerghus den 30. nov og 1. december 2019

 

Igen i år vil der være julestue med de sædvanlige boder.

Dog vil julestuen denne gang være både lørdag og søndag fra kl. 10 -16.

 

Hjemmeside

Hjemmesiden http://dollerupbakker.dk/ Bestyrelsen

Har du brug for at kontakte bestyrelsen, kan du klikke på nedenstående link for at se sammensætningen. http://dollerupbakker.dk/bestyrelsen Kontingent

Skulle du være en af dem som endnu ikke har meldt sig ind i Dollerup beboerforening, så har du muligheden for det nu.

Kontingentet for 2019: Husstand 300 kr. Enlige 150 kr.

Bank:  Reg.nr.9255 Kontonr. 0807373293

Comments

Nyhedsbrev OKTOBER 2019

Hej alle beboere i Dollerup

 

Nyhedsbrev nr. 3. oktober 2019

Nyhedsbrevet vil blive tilstræbt udsendt så snart der er aktuelle nyheder, store som små. Du kan også orientere dig på hjemmesiden http://dollerupbakker.dk/ om der skulle være noget nyt. Her vil aktuelle nyheder blive lagt på så snart de kendes.

Nyhedsbrevet vil blive sendt ud til alle som har en mailadresse tilknyttet beboerforeningen, har du ikke oplyst din, så kan du kontakte Karen Ellerbæk på karen@ellerbaek.eu og blive sat på den. Samtidig vil det blive lagt på hjemmesiden.

Arrangementer

Husk tilmelding snarest

SANGAFTEN og FÆLLESSPISNING DEN 26. OKTOBER KL. 1800

Der er lagt op til en hyggelig aften hvor vi får lidt godt at spise og hvor sangen er i højsæde.

Vi mødes alle kl. 18 i Ravnsbjerghus, Ravnsbjergvej 65A, Dollerup, til et veldækket bord.

Øl, vand og vin kan, som altid, købes til rimelige priser.

Musik til sangene har Bent Melvej lovet at stå for, Aase står for maden

Pris 50,- børn op til 12 år gratis

Tilmelding af hensyn til maden, senest den 22. oktober 2019 til kjeld@flammild.dk eller 91 33 56 81

 

Foredrag af Finn Christensen

Finn vil fortælle om sin tur til Italien – Sicilien sidste år tirsdag den 12. november 2019 kl. 1900.

Kom og se pragtfulde naturbilleder og hør om Finns tur.

Der vil blive serveret snack m.v. øl, vin, vand m.v. kan købes til rimelige priser.

Arrangementet er gratis.

Tilmelding, senest den 10. november 2019 til kjeld@flammild.dk eller 91 33 56 81

 

Støt op om vores lokale arrangementer

Hjemmeside

Hjemmesiden http://dollerupbakker.dk/ Bestyrelsen

Har du brug for at kontakte bestyrelsen, kan du klikke på nedenstående link for at se sammensætningen. http://dollerupbakker.dk/bestyrelsen

Kontingent

Skulle du være en af dem som endnu ikke har meldt sig ind i Dollerup beboerforening, så har du muligheden for det nu.

Kontingentet for 2019: Husstand 300 kr. Enlige 150 kr.

Bank:  Reg.nr.9255 Kontonr. 0807373293

Comments

Sep 4, 2019

Nyhedsbrev SEPTEMBER 2019

Hej alle beboere i Dollerup

Nyhedsbrev nr. 2 september 2019

Nyhedsbrevet vil blive tilstræbt udsendt så snart der er aktuelle nyheder, store som små. Du kan også orientere dig på hjemmesiden http://dollerupbakker.dk/ om der skulle være noget nyt. Her vil aktuelle nyheder blive lagt på så snart de kendes.

Nyhedsbrevet vil blive sendt ud til alle som har en mailadresse tilknyttet beboerforeningen, har du ikke oplyst din, så kan du kontakte Karen Ellerbæk på karen@ellerbaek.eu og blive sat på den. Samtidig vil det blive lagt på hjemmesiden.

Hjemmeside

Hjemmesiden http://dollerupbakker.dk/ er blevet opdateret med ændret format og med de sidste nyheder. Desværre kan jeg konstatere at webdesignet ikke helt lever op til det som vi forventer, så jeg regner med at vi skifter udbyder på et tidspunkt, således vi kan få siden til at ligne det vi gerne vil have. Har du forslag til en udbyder, så er du velkommen til at sende mig en mail på kjeld@flammild.dk .

Bestyrelsen

Har du brug for at kontakte bestyrelsen, kan du klikke på nedenstående link for at se sammensætningen.

http://dollerupbakker.dk/bestyrelsen

Trafikale forhold i byen

Vores kontakt til kommunen har endnu ikke affødt nogen reaktion, så vi vil i nærmeste fremtid prøve at tage kontakt igen, således vi kan få foretaget den trafikmåling som de havde lovet skulle foretages i maj måned. Det var meningen at de skulle foretages på ca. samme tid hvert år over en periode på 3 år, således man kunne sammenligne resultatet fra år til år, men det må siges allerede at være passé.

Den bestilte fotovogn har vi ikke set noget til, det kan være der er andre der har set den i Dollerup?

Arrangementer

Sommerbrunch som blev afholdt forrige lørdag, blev en stor succes. Der var omkring 30 voksne og 15 børn, som alle fik en god brunch, før man gik på heden og plukkede bær til Dollerupsnapsen. Denne snaps er for øvrigt blevet omdøbt til ”Vibekes Dollerupsnaps”. Desværre mistede vi jo vores tidligere for-mand(kvinde) gennem mange år, i en alt for tidlig alder. Vi har derfor, til minde om Vibeke og hendes store engagement i Dollerup beboerforening i Dollerup som helhed, omdøbt denne snaps til hendes ære.

Efter gåturen har alle haft en dejlig dag i Ravnsbjerghus med lækker mad, indsamling af bær og leg på plænen med mange nye børnefamilier, En rigtig hyggelig dag. 

Der er vist bær nok til Vibekes Dollerup snaps de næste mange år.

 Men arrangementerne stopper ikke her.

 Fredagsfrokost

Husk Fredagsfrokost i forsamlingshuset den 6. september kl 10

 

Ny kunst i Dollerup forsamlingshus

Med skoven i ryggen og søen for fødderne

Per Bødskov udstiller malerier i Ravnsbjerghus, Dollerup i september og oktober.

Fernisering i huset søndag den 8. september fra kl. 14

Per Bødskov er uddannet billedkunstlærer og er altid på udkig efter farver og spor i landskabet som inspiration. Han kan ikke lade være med at male. Ofte med humøret i top og andre gange som lynafleder.

Billederne spænder bredt i farvevalg fra meget lyse og næsten figurative til mørke og dystre kompakte.

Han betegner sine billeder som naturalisme og bygger sine egne landskaber ud fra inspirationen i naturen.

Per Bødskov er tidligere billedkunstlærer på Karup Skole og har en omfattende række udstillinger bag sig, også på flere censurerede kunstudstillinger. Bl.a. den censurerede udstilling i Bjerringbro Kunstforening og på Vesthimmerlands Kunstforenings Efterårsudstilling. 

Mød kunstneren på søndag i

Forsamlingshuset

Kunstudvalget

 http://perboedskov.dk/index.html

 

Nu har Beboerforeningen igen arrangeret Dollerup Grand Prix.

For dem som blev skuffet sidste år, er der nu mulighed for et comeback, og dem der lå i front, men som ikke fik en præmie, er der mulighed for at nå at få bilen modificeret lidt.

Sæbekasseløb den 21. september 2019 kl. 14

(kom i god tid, da vi skal have kigger bilerne efter) med efterfølgende grill m.v. (eget medbragt mad)

Kom ud af starthullerne. 

Nu er det tiden at få støvet den gamle bil af, eller at få bygget en ny og bedre. Gå på jagt efter de helt rigtige hjul, da det er dem som er kernen i hele bilen.

Lav en hyggelig weekend med børnene eller børnebørnene og få bygget den mest elegante sæbekassebil der findes.

Har du ingen børn eller børnebørn i nærheden, så find legebarnet frem i dig selv og gå i gang med at bygge og få en hyggelig weekend ud af det.                                                      

Der vil blive kørt flere individuelle heats og der vil være flotte præmier at vinde, både for flotteste og hurtigste bil. Det kan også være at der vil blive mulighed for at spille på bilerne. Tilmelding til deltagelse i løbet, skal ske til kjeld@flammild.dk senest den 15. september 2019

Kontingent

Skulle du være en af dem som endnu ikke har meldt sig ind i Dollerup beboerforening, så har du muligheden for det nu.

Kontingentet for 2019: Husstand 300 kr. Enlige 150 kr.

Bank:  Reg.nr.9255 Kontonr. 0807373293

Comments

Jul 6, 2019

Nyhedsbrev juli 2019

Hej alle beboere i Dollerup

Håber I vil tage godt imod det nye tiltag i Dollerup.

Nyhedsbrev

Som et nyt tiltag er vi i bestyrelsen blevet enige om, at vi fremover skal have et nyhedsbrev. Grunden til dette er at vi ikke mere har en redaktør til Dollerup Tidende og nyhederne skal jo ud. Fordelen ved denne fremgangsmåde er at det forhåbentligt vil være mere aktuelle nyheder som kommer ud. Nyhedsbrevet vil blive tilstræbt udsendt så snart der er aktuelle nyheder, store som små. Du kan også orientere dig på hjemmesiden www.dollerupbakker.dk om der skulle være noget nyt. Her vil aktuelle nyheder blive lagt på så snart de kendes.

Nyhedsbrevet vil blive sendt ud til alle som har en mailadresse tilknyttet beboerforeningen, har du ikke oplyst din, så kan du kontakte Karen Ellerbæk på karen@ellerbaek.eu og blive sat på den.

Hjemmeside

Hjemmesiden ”www.dollerupbakker.dk” er ved at blive opdateret med ændret format og med de sidste nyheder. Siden er under opbygning så der kan godt være lidt gamle nyheder endnu, men de vil blive ”luget” ud efterhånden som den bliver færdig.  Her vil du også kunne se bestyrelsens sammensætning, referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger (ikke færdig endnu). Har du forslag til noget der skal på siden eller ændringer til noget af det der står, så er du velkommen til at sende mig en mail på kjeld@flammild.dk .

Bestyrelsen

Der har sikkert været talt meget om, hvem er egentlig i bestyrelsen i Dollerup Beboerforening? Ja det ville man selvfølgelig vide hvis man deltog i generalforsamlingen. Men det er jo ikke alle der har tid til at møde op, så du kan, ved at klikke på dette link se sammensætningen http://dollerupbakker.dk/dollerup-beboerforening. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således at undertegnede blev formand for Dollerup Beboerforening. For dem som af forskellige årsager ikke kan gå på hjemmesiden, så gengives den nederst i nyhedsbrevet.

Trafikale forhold i byen

Det har den seneste tid været aktuelt at tale om trafikken i Dollerup. Især efter at en cykelrytter som deltog i hærvejsløbet, blev kørt ned umiddelbart efter ”Korsvejskrydset”. Heldigvis skete der ikke så meget med ham, men bilen stak af efter uheldet og er pt. ikke fundet. Der blev efterfølgende skrevet en del på Facebook og der var tale om at oprette en ”arbejdsgruppe” for at arbejde på bedre trafikale forhold i byen. Jeg synes det er et fint tiltag og har selv meldt mig til gruppen. I den forbindelse så blev der sidste år fremsendt et forslag til ”trafikdæmpende tiltag” i Dollerup by. Jeg har efterfølgende haft fat i ”Trafik og veje” på Viborg kommune, da de i tilbagesvar på forslaget ville lave trafiktællinger/hastighedsmålinger de næste 3 år. Der blev lavet en måling i 2018, men pt. mangler vi måling i 2019, hvilket jeg har aftalt med dem vil blive gjort i august måned (hvis de har tid). Disse målinger vil så blive sammenlignet efter de tre målinger og ud fra det vil man vurdere om man vil lave trafikdæmpende foranstaltninger. Målingen i 2018, mener man ikke var alarmerende. Jeg vil lægge målingen ud på hjemmesiden, så kan man selv vurdere. Nu synes jeg at der er forskel på trafik i vores by og trafik i mange andre byer, i det vi jo bor i et af Danmarks mest besøgte områder. Intensiteten af trafikken stiger op til weekender og i sommerperioden med rigtigt godt vejr, så øges trafikken betragteligt. Dette sammenholdt med at hastigheden måske er lidt for høj, øger muligheden for ulykker, og vi skal vel ikke have lig på bordet, før vi kan få gjort noget. Men som det kan ses så må vi væbne os med tålmodighed. Jeg kan oplyse at jeg, når trafikken er højest, sætter min bil ud på kørebanen, hvilket med det samme dæmper hastigheden. Jeg skal ikke her opfordre til at gøre det samme andre steder i byen. Men jeg ved at det praktiseres. En trafikchikane ville have den samme effekt.  

Til orientering er der bestilt en fotovogn, datoen for hvornår den kommer, kendes pt. ikke. Jeg formoder den vil komme til at stå på Ravnsbjergvej og Dollerupvej, så må vi se resultatet af den.

Her er hvad man skrev i Viborg Folkeblad og I har sikkert også hørt lokalradio.

Arrangementer

”Sommerbrunch” afholdes den 24. august 2019 ved forsamlingshuset. Det er en gentagelse af for 2 år siden, hvor det var en stor succes. Du kan allerede nu krydse kalenderen af den dag. Der kommer til at foregå en hel masse i løbet af dagen bl.a. (uden at programmet er helt fastlagt)

SOMMER-BRUNCH

MED

SJOV og HYGGE FOR ALLE

små og store børn - unge og gamle voksne - fra 0 til 99 år – alle kan være med

Lørdag den 24. august kl.  (9)10 – 16

TIDSRAMMEN:

09.00             Morgenbadning for dem som vil, mødes ved badebroen Kano/kajak, kom og prøv en tur

10.00             Flaghejsning og en super dejlig brunch i forsamlingshuset,  herunder en gåtur på heden hvor vi indsamler bær til den næste Dollerup Snaps

12.00 -           The Dollerup Games begynder Petanque, Tovtrækning, Skattejagt for børnene, æggeløb, spark dåse, traktortræk, hygge-sidning i haven, kage-konkurrence. Eller hvad vi nu finder på. Det ser vi på, når I har tilmeldt Jer.

15.00-15.30   Vi samles igen til øl, vand, afslapning. Hvis Thor og andre guder vil det, så planlægger vi på at gryderne på ægte viking-manér har simret over bålet i flere timer og dagens fælles gå-hjem-måltid, er klar.

Endelig indbydelse vil blive sendt ud senere på sommeren.

Beboerforeningen har på opfordring igen planlagt et

Sæbekasseløb der afholdes den 21. september 2019 kl. 14.00 med efterfølgende grill m.v.

Har du fået tilrettet din sæbekassebil, efter sidste års fiasko, for nogen 😊 ellers er det tiden nu.

Kontingent

Skulle du være en af dem som endnu ikke har meldt sig ind i Dollerup beboerforening, så har du muligheden for det nu.

Kontingentet for 2019: Husstand 300 kr. Enlige 150 kr.

Bank:  Reg.nr.9255 Kontonr. 0807373293

 

 

 

 

Comments